Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Шийдвэр

2023 оны 03 сарын 13 өдөр

Дугаар 111/ШШ2023/0005

 
МОНГОЛУЛСЫННЭРИЙНӨМНӨӨС

 

БаянхонгораймагдахьЗахиргааныхэргийнанханшатнышүүхийншүүгчЕрөнхийшүүгчС.Сайнбилэгдаргалж, тусшүүхийн103дугаартанхимднээлттэйхийсэншүүххуралдаанаар,

Нэхэмжлэгч:*******,*******

Хариуцагч:Аймагнийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнБаянхонгораймгийнСонгуулийнхорооныдарга, 

Хариуцагчийнитгэмжлэгдсэнтөлөөлөгч:,

Гуравдагчэтгээд:,нарынхоорондын

“Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийнБаянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай"тогтоолынМАН-ааснэрдэвшигч,нарыгАймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгуулах,МАН-ааснэрдэвшигч,нарыннэрдэвшижөрсөлдсөнБаянхонгораймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуулийн6дугаартойрогтдахинсонгуульявуулахыгАймгийнсонгуулийнхороонддаалгах”тухайсонгуулийнмаргааныгхянанхэлэлцэв.

Шүүххуралдаанднэхэмжлэгч*******,*******,хариуцагч,хариуцагчийнитгэмжлэгдсэнтөлөөлөгч,нэхэмжлэгчийнөмгөөлөгч,гуравдагчэтгээд,/цахимаар/шүүххуралдаанынарийнбичгийндарга нароролцов.

ТОДОРХОЙЛОХнь:

1.Нэхэмжлэгч*******,*******нарньАймаг,нийслэл,сум,дүүргийнИргэдийнТөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнБаянхонгораймгийнсонгуулийнхорооныдаргадхолбогдуулан““Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийнИТХ-ынсонгуулийнБаянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай"тогтоолынМАН-ааснэрдэвшигч,нарыгАймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгуулах,МАН-ааснэрдэвшигч,нарыннэрдэвшижөрсөлдсөнБаянхонгораймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуулийн6дугаартойрогтдахинсонгуульявуулахыгАймгийнсонгуулийнхороонддаалгах”-аармаргажбайна.

2.Мөнаймгийнсонгуулийнхорооанхнаасааэнэнэрдэвшигчдийнталдбайсанбөгөөдмөнгөтараасанбаримтньбайна,энэ нэрдэвшигчийннэрийгөргөнмэдүүлэхгүйбайхыгхүсэжхүсэлттавьжгомдолгаргасанболовчхүсэлт,гомдлыгшийдвэрлээгүй байхдаа2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дүгээртогтоолоор,нарыннэрийгөргөнмэдүүлсэнньбурууюмгэжмаргажбайна.

3.Нэхэмжлэгчнаругтогтоолыгхүчингүйболгуулахаарзахиргааныхэргийншүүхэд  2020оны10сарын21-нийөдөр нэхэмжлэлгаргасанбайна.

4.Нэхэмжлэгчнарнэхэмжлэлийншаардлагынүндэслэлдээ:

“ДашравдановогтойИдэрханд,ЧимэддавааовогтойӨлзийжаргалбидАймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдБаянхонгораймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийн6дугаартойрогтБаянхонгораймгийнАрдчилсаннамааснэрдэвшиж,өрсөлдсөн.

Баянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай”тогтоолоорАймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020онысонгуулийн6-ртойрогтМАН-ааснэрдэвшигчДэмбэрэлийнБатжаргап,БатсүрэнгийнНацагдоржнарыгтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсоныгхүлээнзөвшөөрөхгүйбайна.

1.МАН-ыннэрдэвшигчДэмбэрэлийнБатжаргалньсонгогчдынсаналыгтатахзорилгоориргэнД.*******арзуучлууланөөрийнданснаассонгогчдындансруу200,000төгрөгшилжүүлсэнньмөнгөавсаниргэдийндансныхуулгаар,мөнбэлнээрмөнгөтараасанболохньгэрчүүдийнмэдүүлгээрнотлогдсон.

2.МАН-ыннэрдэвшигчБатсүрэнгийнНацагдоржньсонгуулийнүеэрсонгогчдынсаналыгтатахзорилгоормөнгөтараасанүйлбаримтыггэрчүүдбаримттайгаарнотолжбайна.

Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийнИргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнтухайхуулийн47дугаарзүйлийн47.1-т“ОроннутгийнХурлынээлжитсонгуулийнжилэхэлснээсхойшсаналавахөдрийгдуустал,нөхөн,ээлжитбуссонгуулийнтухайдсонгуультовлонзарласаншиидвэргарснаасхоишсанапавахөдриигдуусталаливааэтгээдсонгуулийнсурталчилгаахийх,сонгогчдынсаналыгтатахзорилгоорболондараахүйлдэл,үйлажиллагааявуулахыгхориглоно:47.1.1-д“мөнгө,эдзүйлтараах,бараа,эдзүйлхөнгөлөлттэйүнээрхудалдах,аливааүйлчилгээгхөнгөлөлттэйболонүнэтөлбөргүйгээрүзүүлэх”гэжзаасанбайхтулМонголАрдыннамааснэрдэвшигчдийнмөнгөтараасандээрхүйлдлүүдньАймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийнтухайхуулиархориглосонхуульбуссурталчилгаандхамаарчбайна.

Эдгээрнэрдэвшигчдийнгаргасанүйлдэлхуульбусболохньнийтэдилэрхийүйлбаримтаарнотлогдсоорбайталаймгийнсонгуулийнхорооямарнэгэнаргахэмжээавч,тасланзогсоогоогүйбайна.Энэньаймгийнсонгуулийнхороосонгуулийгхуулийндагуузохионбайгуулахүүргээбиелүүлээгүйхуульбусэсүйлдэхүйгаргасангэжүзэхүндэслэлтэйбайна.СонгуулийнхорооныэнэхүүэсүйлдэхүйньтухайнМАН-ыннэрдэвшигчидтэйнэгтойрогтАН-ааснэрдэвшижөрсөлдсөннэхэмжлэгчбиднийсонгуульдшударгаарөрсөлдөх,сонгогдохэрх,хуульёсныашигсонирхлыгхангажчадаагүйявдалдгомдолтойбайна.

Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнтухайхуулийн74дүгээрзүйлийн74.2-тзааснаарнэрдэвшигчмөнхуулийн47.1-тзаасанхориглосонүйлдлийггаргавалтухайншатнысонгуулийнхороонэрдэвшигчийгбүртгэсэншийдвэрээхүчингүйболгож,нэрсийнжагсаалтаасхасахүүрэгтэй.ГэтэлБаянхонгораймгийнСонгуулийнхорооньсонгуулийнхуультогтоомжзөрчсөнМАН-ыннэрдэвшигчдийгхасахгүйгээрсаналхураалтявуулж,улмаархуульзөрчсөннэрдэвшигчдийнавсансаналыгхүчинтэйдтооцож,хурлынтөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцсонньхуульбусбайна.ХуульзөрчсөннэрдэвшигчдийгхурлынтөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцсонэнэхүүшийдвэрньтустойрогтАН-ааснэрдэвшигчнэхэмжлэгчбиднийҮндсэнхуулиаролгогдсонсонгогдохэрхийгноцтойзөрчсөнхуульбусшийдвэрболсонгэжүзэжбайна.

Баянхонгораймгийнсонгуулийнхороохуульдзаасанүүргээзохихёсоорбиелүүлж,саналхураалтындүнггаргахаасааөмнөдээрхнэрдэвшигчдийгбүртгэсэншийдвэрээхүчингүйболгож,нэрсийнжагсаалтаасхасахёстойбайсан.Гэвч,сонгуулийнхороохуулиархүлээсэнүүргээбиелүүлээгүйгээссаналхураалтындүнгарсантулнэрдэвшигчийгбүртгэсэншийдвэрийгхүчингүйболгохболомжгүйболсонбайна.Харинхуульзөрчсөннэрдэвшигчдийгхурлынтөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцсонтухайшиидвэрийгхүчингүйболгож,тухайнтойрогтдахинсонгуульявуулахзайлшгүйшаардлагаүүсээдбайна.Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнтухайхуулийн7дугаарзүйлийн7.4.1,7.4.2,7.4.3-тзааснаарсонгуульзохионбайгуулахтөрийнбайгууллага,албантушаалтансонгуульзохионбайгуулахдаахуульдээлдлэх,илтодбайдлыгхангах,шударгаёсыгсахихзарчмыгбаримталнагэжзаасан.БаянхонгораймгийнСонгуулийнхорооньхуульдээдлэх,илтодбайдлыгхангах,шударгаёсыгсахихзарчмыгбаримтлансонгуулийнүйлажиллагаагзохионбайгуулж,саналхураалтындүнгарахаасөмнөхуульзөрчсөннэрдэвшигчдийгбүртгэсэншийдвэрээхүчингүйболгож,нэрсийнжагсаалтаасхасажболохбайсан.Энэньнийтийнашигсонирхолдчнийцэхээрбайсан.Учирнь,“сонгууль”болнийтийнсайнсайхнытөлөөүйлажиллагааюм.Хэрэвсонгуулийнхороосаналхураалтындүнггаргахаасааөмнөхуульзөрчсөннэрдэвшигчдийгхассанболдахинсонгуульзохионбайгуулаххэрэгцээшаардлагаүүсэхгүйбайжболохбайсан.Тодруулбал,Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнтухайхуулийн74дүгээрзүйлднэрдэвшигчхуульзөрчсөнболохньсаналхураалтындүнгарахаасөмнөтогтоогдсонболтухайншатнысонгуулийнхороонэрдэвшигчийгбүртгэсэншийдвэрээхүчингүйболгох,саналхураалтындүнгарсныдараатогтоогдсонболтухайнэтгээдийгТөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцохтухайшийдвэрээхүчингүйболгож,дахинсонгуульявуулахгэсэнхоёрлболомжийгхуульчилжөгсөн.Эхнийболомжийгаймгийнсонгуулийнхороохэрэгжүүлээгүйтул,хоёрдахьболомжийгашиглахсонголтүлдээдбайна.

Иймдсонгогчдынсаналыгтатахзорилгоормөнгөтарааж,сонгуулийнхуулиархориглосонүйлажиллагааявуулсанМАН-ыннэрдэвшигчдийгАймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнхурлынтөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцсонБаянхонгораймгийнСонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай"тогтоолынМАН-ааснэрдэвшигчД-ийнБ,Б-ийнН нарыгАймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгож,МАН-ааснэрдэвшигчД-ийнБ,Б-ийнН нарыннэрдэвшиж,сонгогдсонБаянхонгораймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуулийн6дугаартойрогтдахинсонгуульявуулахыгАймгийнсонгуулийнхороонддаалгажөгнөүү.

Нэхэмжлэгчнарынсонгогдохэрхийгзөрчсөнхуульбусшийдвэрийгхүчингүйболгож,зөрчигдсөнэрхийгсэргээнэдлүүлнэгэдэгтнайдажбайна.

Жич:Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнтухайхуулийн81дүгээрзүйлийн81.2-т“Сонгуулийнхороошатланзахирагдахзарчмааражиллахбөгөөдсонгуулийнхороодыншийдвэртэйхолбогдууланэнэхуулийн14.10-тзаасандээдшатнысонгуулийнхороондгомдолгаргана.”,81.4-т“Сонгуулийнхороодыншийдвэргарснаасхойшдолоохоногийндоторөргөдөл,гомдол,нэхэмжлэлгаргахбөгөөдхугацаахэтэрсэнөргөдөл,гомдол,нэхэмжпэлийгхүлээнавахгүй.”, 14дүгээрзүйлийн14.10-т“Аймаг,нийслэлийнХурлынсонгуулийнтухайдаймаг,нийслэлийнсонгуулийнхороонь;сум,дүүргийнХурлынсонгуулийнтухайдсум,дүүргийнсонгуулийнхорооньдээдшатнысонгуулийнхорообайна.”гэжтустусзааснаасүзэхэдБаянхонгораймгийнСонгуулийнхороонышийдвэртхолбогдохгомдлыгшүүхэдшуудгаргахболомжтойбайхтулэнэхүүнэхэмжлэлийгхүлээнавчхянаншийдвэрлэжөгнөүү.”гэжээ.   

5.Нэхэмжлэгчнарынөмгөөлөгчшүүххуралдаандгаргасантайлбартаа:“ӨнөөдрийншүүххуралдаанднэхэмжлэгчБ.Идэрханд,*******нарынөмгөөлөгчөөроролцожбайна.Бидөнөөдөршүүххуралдааныхэлэлцүүлгийншатандүйлбаримт,нотлохбаримтуудыгшинжлэнсудалсан.Мөнгуравдагчэтгээднараасасуултасуухбусаднотлохбаримтыгшинжлэнсудлаадшүүххуралдаанөндөрлөхшатандоржбайна.Бидниймаргаанньхуульдзаасанхэмхэмжээгзөрчсөнасуудалбайгааэсэхэдмаргажбайна.Хуульдзаасанхэмхэмжээгэхойлголтнь“Хуульдхориглосонзүйлийгхийсэнүү,энэхуульзөрчсөнасуудалуу,түүнээсүүссэнүрдагаварньюувэгэхасуудаляригдана.Харамсалтайньхуульшүүхийнбайгууллагааршийдвэрлэгдээгүй3жилгаруйхугацааөнгөрчбайна.Аймаг,нийслэл,сумдүүргийниргэдийнТөлөөлөгчийнХурлынсонгуулийнтухайхуульдзааснаарнэрдэвшиж,энэхуулийгдагажмөрдөхёстойгэжүзэжбайна.Сонгуулийнжилэхэлснээсхойшсаналавахөдрийгхүртэлтовлонзарласаншийдвэргарснаасхойшсаналавахөдрийгдуусталаливааэтгээдсонгуулийнсурталчилгаахийх,сонгогчдынсаналыгтатахзорилгоорболондараахүйлажиллагаахийхийгхориглоногэжзаасан.Мөнхуулийн47дугаарзүйлийн47.1.1-тмөнгөэдзүйлтараах,барааэдзүйлхөнгөлөлттэйүнээрхудалдахаливааүйлчилгээгүнэтөлбөргүйгээрүзүүлэхийгхориглосон.Гэтэлсонгуулийнсурталчилгааэхэлснээсхойшөөрийнбагийнсонгогчидболох*******,*******,*******,гэххүмүүсээсбаримтолжавсан.Эдгээрхүмүүсдансруу200,000төгрөгийгтараасанүйлдлээтайлбарлахдаа“Хамтранажиллая,намайгдэмжээрэйгэхбайдлаармөнгийгөгсөнньтогтоогдожбайна.Гуравдагчэтгээдээснэхэмжлэгчдавууэрхтэйбайнагэхтайлбарыгхэлжбайна.Нэхэмжлэгчнотлохбаримтыгбүрдүүлжчадсанаардавууэрхэдэлжбайна.Түүнээсбишшүүхээснэхэмжлэгчталддавууэрхолгоогүй.Гуравдагчэтгээдээсасуултасуухадмэдэнбудилсанбайдалтайхариултыгхэлжбайна.Мөнхуульддахинсонгуульявуулахүндэслэлийгдурдсан.74дүгээрзүйлийн3-тэнэхуулийн34.3,37.2,47.1,47.5.1,47.5.2,55.2-тзаасныгзөрчсөнболохньсаналхураалтындүнгарсныдараашүүхийншийдвэрээртогтоогдсонболтухайншатнысонгуулийнхороотухайнэтгээдийгТөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцохтухайшийдвэрээхүчингүйболгож,нийтэдмэдээлнэ.Шүүхэнэбайдлаар74дүгээрзүйлийн6-тЭнэхуулийн74.3-тзаасныдагууТөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцсонтухайшийдвэрийгхүчингүйдтооцсонболдахинсонгуульявуулахыгдаалгахнөхцөлбийболно.Мөнхуулийн4.7-тДахинсонгууль”гэжтөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцсонтухайшийдвэрийгхүчингүйдтооцсонболтухайнтойрогтэнэхуульдзаасныдагуушинээрявагдахсонгуулийгойлгоногэсэнхэллэгээр,нарньхуульбусаартөрийнэрхмэдэлд2хүнийзөрүүтэйгээрМонголардыннамэрхбарьжбайна.Захиргааныхэрэгшүүхэдхянаншийдвэрлэхтухайхуулийндагуузөрчигдсөнэрхийгсэргээх,үйлбаримтыгтогтоохболомжтойучраасэнээрхийндагуунэхэмжлэлийншаардлагыгбүрэнхангажөгнөүү.Нэрдэвшигчнарсонгуулийнжилболонсонгуулийнхугацаандядарсаннэгэндкуртикниймөнгөшилжүүлэхэрхгүйбайдаг.Өнөөдөрманайулсынхувьддуухоолойгоохүргэж,дугарсаннэгнийгээнухчиндардагнийгэмболонхувирчбайна.Мөнгөшилжүүлэнбусдынсаналыгхудалдажавдагнийгэмдүрхүүхдээүлдээжбайгаадхарамсажбайна.Энэзүйбусүйлдлүүдийгхуульхүчнийбайгууллагуудтасланзогсооххэрэгтэй.Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнБаянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дугаартайтогтоолдД.Б,Б.Н гэххүнийг12дугаартбичигдсэнэдгээрхүмүүсньхуульбусаартөрийнэрхмэдэлнөлөөлсөнсонгогчийнсаналыгхудалдсанавсан.Хуульдзаасан47дугаарзүйлийн1-тзаасанүндэслэлийгзөрчсөнтул74дүгээрзүйлийн3-тзаасныдагуутухайсонгуулийнДэмбэрлийнБатжаргал,БатсүрэнгийнНацагдоржнартхолбогдохБаянхонгораймгийнсонгуулийнхороонытогтоолыгхүчингүйболгож,дахинсонгуульявуулахыгдаалгажөгнөүү.Мөнэрүүгийнжурмаартогтоогоогүйасуудлыгшүүхийнжурмаартогтоохасуудалбайжболдог.Цагдаа,тагнуулынбайгууллагаартогтоогдсонбайхыгшаардахгүй.ХаринЗахиргааныхэргийншүүхүйлбайдлыгтогтоождүгнэлтхийхболомжтой.Иймднэхэмжлэлийншаардлагыгбүхэлдхангажөгнөүүгэв.

6.ХариуцагчБаянхонгораймгийнСонгуулийнхорооныдаргашүүхэдирүүлсэнболоншүүххуралдаандгаргасанхариутайлбартаа:Иргэн*******,*******нарыннэхэмжлэлтэйзахиргааныхэрэгхянаншийдвэрлэхажиллагаандхариуцагч*******минийбиенэхэмжлэлтэйтанилцааддараахтайлбарыггаргажбайна.

БаянхонгораймгийнСонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн "Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай”11дүгээртогтоолынМАН-ааснэрдэвшигчД.Б,Б.Н нарыгаймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгохүндэслэлгүйгэжүзэжбайна.

УчирньаймгийнСонгуулийнхороонэхэмжлэлддурдсанасуудалгарсныгмэдэхболомжгүйньдээрхнэрдэвшигчидтэйхолбоотойгомдолмэдээлэлороннутгийнсонгуульявагдахаасөмнөньч,явагдсаныдараачалбанёсооргаргаагүйгээрнотлогдоно.Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийн хурлынсонгуулийнтухайхуулийн32дугаарзүйлийн32.1,7-ындагуунэрдэвшигчидхориглосонүйлажиллагааявуулсанньшүүхээртогтоогүйбайхаднэрдэвшигчийг бүртгэхээстатгалзахүндэслэлбайхгүй.Аймаг,нийслэлсум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийнтухайхуулийн74.3дахьзаалтадэнэхуулийн74.5.1-дзаасныгзөрчсөнболохньсаналхураалтындүнгарсныдараашүүхийншийдвэрээртогтоогдсонболтухайншатнысонгуулийнхороотухайнэтгээдийгтөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцох тухай шийдвэрээхүчингүйболгож,нийтэдмэдээлэххуулийнзаалттайчөнөөдрийнбайдлааршүүхийншийдвэргараагүйбайна. 

                Мөн Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийн иргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийнтухайхуулийн81дүгээрзүйлийн81.5дахьзаалтаарбэлэнмөнгө,эд зүйлтараасныг цагдаагийнбайгууллагадхандахэрхолгосонбайталаймгийнсонгуулийнхороогмэдсээрбайжМАН-ыннэрдэвшигчнарыннэрийгдэвшүүлсэнгэжгүтгэжбайгааньАймаг,нийслэл,сум.дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийнтухайхуулийн16дугаарзүйлдзаасанаймгийнСонгуулийнхорооныбүрэнэрхэдхалдажбайнагэжүзэхээрбайна.

                ИймдБаянхонгораймгийнСонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн”Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай”11дүгээртогтоолынМАН-ааснэрдэвшигчДэмбэрэлийнБатжаргал,БатсүрэнгийнНацагдоржнарыгаймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсэгньАймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийнтухайхуулийн79дүгээрзүйлдзаасанчлансаналхураалтыгхүчингүйдтооцохүндэслэлгүйбайхтулнэхэмжлэлийншаардлагыгбүхэлдньхэрэгсэхгүйболгоншийдвэрлэжөгнөүү.”гэжээ.

           7.Гуравдагчэтгээдшүүхэдгаргасанхариутайлбартаа:Иргэн*******,*******нарыннэхэмжлэлтэйзахиргааныхэрэгтгуравдагчэтгээдээрминийбиеоролцожбайна.

          Нэхэмжлэгчньнэхэмжлэлийншаардлагадаа:

           Баянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-ныөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай”тогтоолынМАН-ыннэрдэвшигчД Батжаргал,БатсүрэнгийнНацагдоржнарынАймгийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгуулах

           МАН-ааснэрдэвшигчД.Б,Б.Н нарыннэрдэвшижөрсөлдсөнАймгийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлын2020оныээлжитсонгуулийн6дугаартойрогтдахинсонгуульявуулахыгАймгийнсонгуулийнхороонддаалгахгэжээ.

           ТухайнсонгуулийнсаналхураахүйлажиллагааньСонгуулийнтухайхуульдзаасныдагуухуулийнхүрээндявагдсангэжүзэжбайна.НэрдэвшигчминийзүгээсСонгогчдынсаналөгөхөднөлөөлсөнхийсэнзүйлбайхгүй.МөнэнэсонгуультайхолбоотойгоорэрхбүхийбайгууллагаболохаймгийнТагнуулынхэлтэс,Прокурорынгазраасшалгажхуулийнхүрээндявагдсантухайшийдвэргарсанбайдаг.ИймднэхэмжлэгчБ.Идэрханд,*******нарыннэхэмжлэлийншаардлагыгбүхэлдньхүлээнзөвшөөрөхгүйбайна.”гэжээ.

8.Гуравдагчэтгээдшүүхэдгаргасанхариутайлбартаа:*******,*******нарыннэхэмжлэлтэйЗахиргааныхэрэгтгуравдагчэтгээдээрминийбиеоролцожбайна.

Нэхэмжлэгчньнэхэмжлэлийншаардлагадаа:

           Баянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-ныөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай”тогтоолынМАН-ыннэрдэвшигчД.Б,Б.НнарынАймгийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгуулах

           МАН-ааснэрдэвшигчД.Б,Б.Н нарыннэрдэвшижөрсөлдсөнАймгийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлын2020оныээлжитсонгуулийн6дугаартойрогтдахинсонгуульявуулахыгАймгийнсонгуулийнхороонддаалгахгэжээ.

           ТухайнсонгуулийнсаналхураахүйлажиллагааньСонгуулийнтухайхуульдзаасныдагуухуулийнхүрээндявагдсангэжүзэжбайна.НэрдэвшигчминийзүгээсСонгогчдынсаналөгөхөднөлөөлсөнхийсэнзүйлбайхгүй.МөнэнэсонгуультайхолбоотойгоорэрхбүхийбайгууллагаболохаймгийнТагнуулынхэлтэс,Прокурорынгазраасшалгажхуулийнхүрээндявагдсантухайшийдвэргарсанбайдаг.ИймднэхэмжлэгчБ.Идэрханд,*******нарыннэхэмжлэлийншаардлагыгбүхэлдньхүлээнзөвшөөрөхгүйбайна.”гэжээ.

                                                                    ҮНДЭСЛЭХнь:

        1.Нэхэмжлэлийгбүхэлдньхэрэгсэхгүйболгожшийдвэрлэхньзүйтэйбайна.

2.Нэхэмжлэгчнарньдараахьүндэслэлээр“Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийнИТХ-ынсонгуулийнБаянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай”тогтоолынМАН-ааснэрдэвшигч,нарыгАймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгуулах,МАН-ааснэрдэвшигч,нарыннэрдэвшижөрсөлдсөнБаянхонгораймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуулийн6дугаартойрогтдахинсонгуульявуулахыгАймгийнсонгуулийнхороонддаалгах”-аармаргажбайна.

2/1.Нэхэмжлэгчнартайлбартаа...”Аймгийниргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийн6дугаартойрогтнэрдэвшигч,нарынмөнгөтараасанүйлдэлнь”Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийн“тухай хуулийн 47дугаарзүйлийн47.1-д”ОроннутгийнХурлынээлжитсонгуулийнжилэхэлснээсхойшсаналавахөдрийгдуустал,нөхөн,ээлжитбуссонгуулийнтухайдсонгуультовлонзарласаншийдвэргарснаасхойшсаналавахөдрийгдуусталаливааэтгээдсонгуулийнсурталчилгаахийх,сонгогчдынсаналыгтатахзорилгоорболондараахүйлдэл,үйлажиллагааявуулахыгхориглоно,47.1.1-д”мөнгө,эдзүйлтараах,бараа,эдзүйлхөнгөлөлттэйүнээрхудалдах,аливааүйлчилгээгхөнгөлөлттэйболонүнэтөлбөргүйгээрүзүүлэх”.гэсэнхориглосонүйлажиллагааявуулсанхуульзөрчсөнүйлдэлюм.БиддээрхүйлдлийгхуульзөрчсөнбайнагэжүзэжаймгийнТагнуулынгазартгомдолгаргасанбөгөөдаймгийнЕрөнхийпрокурорынорлогчпрокурор*******ньгэмтхэргийнбүрэлдэхүүнгүйгэжүзэжэрүүгийнхэргийгхаасан.ТухайнүедньбидхүлээнзөвшөөрөөгүйучраасаймгийнЕрөнхийпрокурортгомдолгаргасан.Дахинэрүүгийнхэргийгхянанүзэхньзүйтэйбайнагэжүзээддахинэрүүгийнбайцааншийтгэхажиллагааявуулсанболовчгэмтхэргийнбүрэлдэхүүнгүйбайнагэж2дахьудаагааэрүүгийнхэргийгхаасанньхуульбусюм.Сонгуульднэрдэвшигчнарньмөнгөтараасангэдэгнь *******,******* нарттусбүртнь 200.000төгрөг,нь*******д200.000өгсөн байдаг.Энэньбанкнаасмөнгөшилжүүлсэн тухайдансныхуулгаартогтоогдсоорбайталгэмтхэргийнбүрэлдэхүүнгүйгэжхүчингүйболгосонньбурууюм.Энэдансныхуулгыгхавтастхэрэгтхавсарганөгсөн.Тагнуулынбайгууллагахэтнэгталыгбарьсанүйлдэлгаргажбайсан.Энэүйлдэлд бидөөрсдөөдээдшатныалбантушаалтандньгомдлоогаргаагүй,харинманайтөвнамаасбиднийөмнөөсТагнуулынтөвгазарт гомдол гаргасангэсэн.Бид2дахьудаагаахэргийгхаасанпрокурорынтогтоолдгомдолгаргаагүйучирньяажчбайсанманайталдгаргахгүйгэдэгньойлгомжтойбайсанучраасзахиргааныхэргийншүүхээрэцэслэншийдвэрлүүлэхньзүйтэйбайнагэжүзсэнюмгэжмаргажбайна.

 2/2.Мөнаймгийнсонгуулийнхорооанхнаасааэнэнэрдэвшигчдийнталдбайсанбөгөөдмөнгөтараасанбаримтньбайна,энэ нэрдэвшигчийннэрийгөргөнмэдүүлэхгүйбайхыгхүсэжхүсэлттавьжгомдолгаргасанболовчхүсэлт,гомдлыгшийдвэрлээгүй байхдаа2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дүгээртогтоолоор,нарыннэрийгөргөнмэдүүлсэнньбурууюмгэжмаргажбайна.

2/3.Биднэрдэвшигчнарыгмөнгө,эдзүйл тараасангэдгээсбусадүндэслэлээрсонгуульбурууявагдсангэжмаргахгүй байгаагэв.

 3.Мөнгө,эдзүйлтараах,бараа,эдзүйлхөнгөлөлттэйүнээрхудалдах,аливааүйлчилгээгхөнгөлөлттэйболонүнэтөлбөргүйгээрүзүүлсэнэсэхийгзахиргааныхэргийншүүххарьяаланшийдвэрлэхгүй,захиргааныхэргийншүүхийнхарьяаланшийдвэрлэх маргаанбишбөгөөдэрүүгийнхэргийншүүхийншийтгэхтогтоолооругүйлдлийгзөрчсөнболохыгтогтооногэжүзлээ.

Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийн”тухай хуулийн 74дүгээрзүйлийн74.3-т”Энэхуулийн34.3,37.2,47.1,47.5.1,47.5.2,55.2-тзаасныгзөрчсөнболохньсаналхураалтындүнгарсныдараашүүхийншийдвэрээртогтоогдсонболтухайншатнысонгуулийнхороотухайнэтгээдийгТөлөөлөгчөөрсонгогдсондтооцохтухайшийдвэрээхүчингүйболгож,нийтэдмэдээлнэ.гэжзаасанбайна.2020оны 10дугаарсарын15-ныөдөрсаналхураалтындүнгарсанбайхбөгөөдтүүнээсхойшөнөөдрийгхүртэлнэрдэвшигчнарынтусхуулийн47дугаарзүйлийн471.1.-дмөнгө,эдзүйлтараах,бараа,эдзүйлхөнгөлөлттэйүнээрхудалдах,аливааүйлчилгээгхөнгөлөлттэйболонүнэтөлбөргүйгээрүзүүлсэн”гэхүйлдэлньшүүхийншийдвэрээртогтоогдоогүйбайна.

4.ХэрэгтавагдсанБаянхонгораймгийнцагдаагийнгазрын2023оны1дүгээрсарын25-ныөдрийн31-2/407дугааралбанбичигболонБаянхонгораймгийнПрокурорынгазрын2023оны1дүгээрсарын27-ныөдрийн1/275дугаар,нартайхолбоотойсонгуулийнхуульзөрчсөнэсэхталааргомдолодоогийнбайдлааршалгагдаагүйбайна“...гэсэналбанбичиг, БаянхонгораймагдахьСумдундынЭрүүгийнхэргийнанханшатнышүүхийн2023оны1дүгээрсарын25-ныөдрийн31дүгээр“..Д.Б,Б.НнартайхолбоотойАймаг,нийслэл,сум,дүүргийнИргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийнхуулийгзөрчсөнгэхүндэслэлээрэрүүгийнболонзөрчлийнхэрэгхянаншийдвэрлэгдээгүйбайна”...гэсэналбанбичиг,Баянхонгораймгийнпрокурорынгазрын2021оны11дүгээрсарын23-ныөдрийн“хэрэгбүртгэлтийнхэргийгхаахтухай” тогтоолоор нэрдэвшигчнарнь“Аймагнийслэлсумдүүргийн иргэдийнтөлөөлөгчдийнхурлынсонгуулийн”тухайхуулийн47дугаарзүйлийн47.1.1-дзаасан....мөнгө,эдзүйлтараах,бараа,эдзүйлхөнгөлөлттэйүнээрхудалдах,аливааүйлчилгээгхөнгөлөлттэйболонүнэтөлбөргүйгээрүзүүлсэн”...гэхүйлдэлнь тогтоогдоогүйучрааснэхэмжлэгчийнэрх,хуульёсныашигсонирхолзөрчигдсөнгэжүзэхүйлбаримттогтоогдсонгүй.

5. Баянхонгораймгийн сонгуулийнхорооньтайлбартааБаянхонгораймгийнАрдчилсаннамаас2020оны10дугаарсарын20-ныөдрийн53дугаартайалбанбичгээрсонгуулийнхороондханданБаянхонгораймгийнГэгээншавь6дугаарбагтнэрдэвшсэннэрдэвшигчдийннэрийгөргөнмэдүүлэхгүйбайхыгхүссэнхүсэлтийгирүүлснийгшийдвэрлэжхариубичгээрхүргүүлээгүй.Учирньаймгийниргэдийнтөлөөлөгчдийгөргөнмэдүүлэх ньхуульдзаасанхугацаатайбайдагбөгөөдхугацааньбогинобайсан,сонгуулийнхорооньөөрсдөөмөнгөтараасанүйлдлийгшалгаадтогтоодогбайгууллагабишүүнийгшийдвэрлэхэдцаг,хугацааихзарцуулахньойлгомжтойбайсанучраасаймгийнсонгуулийнхороохуралдаадхүсэлт,гомдлыгхүлээнаваагүй,шийдвэрлээгүйньүнэнгэжшүүххуралдаандтайлбаргаргасан.Энэнь“Аймагнийслэлсумдүүргийн иргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийн”тухайхуулийн19дүгээрзүйлийн19.19-д“Хуульдөөрөөрзаагаагүйболдоодшатнысонгуулийнхороонышийдвэр,сонгуульзохионбайгуулахүйлажиллагааныталаардээдшатнысонгуулийнхороондгомдолгаргажболохбөгөөдзохихшатнысонгуулийнхороогомдлыгхүлээжавснаасхойшгурванхоногийндоторхянаншийдвэрлэж,гомдолгаргагчидхариугбичгээрмэдэгдэнэ.,19.20-д“Сонгуулийнхороосонгуульзохионбайгуулахтайхолбогдсон,түүнчлэнхуульзөрчсөнтухайасуудлыгшалгуулах,эсхүлзөрчлийгтасланзогсоохасуудлаарсонгуулийнтухайхуультогтоомжоорүүрэгхүлээсэналиваабайгууллага,албантушаалтандхуульёснышаардлагатавихэрхтэй.Угшаардлагыгхүлээнавсанбайгууллага,албантушаалтанажлынгурванөдрийндоторшийдвэрлэж,хариугбичгээрмэдэгдэнэ.19.21Сонгуулийнхорооноосбүрэнэрхийнхүрээндгаргасаншийдвэрийгтухайннутагдэвсгэрийнбүхбайгууллага,албантушаалтан,иргэнбиелүүлэхүүрэгтэй.гэсэнхуулийнзаалтыгзөрчсөнбайна.Энэньхэдийгээрхуульзөрчсөнүйлдэлболовчсонгуулийнхороонышийдвэрийгхүчингүйболгох,дахинсаналхураалтявуулахүндэслэлболохгүйюм.

6.“Захиргааныхэрэгшүүхэд хянаншийдвэрлэх”тухайхуулийн52дугаарзүйлийн52.5-д“Энэхуулийн52.2.4-тзаасаннэхэмжлэлийншаардлага,түүнийүндэслэлддараахьзүйлхамаарна,52.5.1-д“захиргааныакт,захиргааныгэрээгхүчингүйболгуулах,илтхуульбусболохыгтогтоолгох,эсхүлэсүйлдэхүйхуульбусболохыгтогтоолгох,захиргааныактгаргуулахыгдаалгахнэхэмжлэлийнхувьднэхэмжлэгчийнэрх,хуульёсныашигсонирхолньхэрхэнзөрчигдсөн.”гэжзаасанбайна.Нэхэмжлэгч*******шүүххуралдааныявцад”ардтүмнийэрх,хуульёсныашигсонирхолхөндөгдөжбайгаатухай”тайлбарыгудаадараагаргасан.Шүүххуралдааныявцаддаргалагчаас,нэхэмжлэгчийнямарэрх,хуульёсныашигсонирхолхэрхэнхөндөгдөжбайгаагтодруулжасуухад”нэхэмжлэгчийнэрххуульёсныашигсонирхолынталаардурьдалгүйгээр6дугаарбагийниргэдийнэрх,хуульёсныашигсонирхолхөндөгдөжбайнагэжтайлбарласан. “Аймагнийслэлсумдүүргийн иргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийн”тухайхуулийн5дугаарзүйлийн“5.2.18насхүрсэн,ээлжитсонгуулийнжилийн02дугаарсарын15-ныөдрөөсөмнөтухайнаймаг,сум,нийслэл,дүүрэгтшилжинсуурьшиж,байнгаоршинсуугчаарбүртгүүлсэн,сонгуулийнэрхбүхий,энэхуульдзаасанбусадшаардлагыгхангасаниргэнтухайншатныХурлынТөлөөлөгчөөрсонгогдохэрхтэй”гэжзаасанбөгөөднэхэмжлэгчөөрийнхөө сонгогдохэрх,хуульёсныашигсонирхлоотодорхойлсонгүй гэжүзлээ.

7.Нэхэмжлэгчнар...“Бид нэрдэвшигчнарыгмөнгө,эдзүйл тараасангэдгээсбусадүндэслэлээрсонгуульбурууявагдсангэжмаргахгүй”...гэж тайлбаргаргасанучраассонгуулийнбусадүйлажиллагаа,явцын талаардүгнэлтөгөөгүйболохыгдурьдахньзүйтэй байна.

 Иймднэхэмжлэлийгбүхэлдньхэрэгсэхгүйболгожшийдвэрлэхүндэслэлтэй байна.

Захиргааныхэрэгшүүхэдхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн106дугаарзүйлийн106.1,106.3.14,107дугаарзүйлийн107.5дахьхэсгийгтустусудирдлагаболгонТОГТООХнь:

1.”Аймагнийслэлсумдүүргийн иргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийн”тухайхуулийн74дүгээрзүйлийн74.3дахьхэсэгтзааснаар*******,*******нарын“Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийнИТХ-ынсонгуулийнБаянхонгораймгийнсонгуулийнхорооны2020оны10дугаарсарын19-нийөдрийн11дугаартай“Нэрдэвшигчдийгөргөнмэдүүлэхтухай"тогтоолынМАН-ааснэрдэвшигч,нарыгАймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуульдтойрогтоохамгийнолонсаналавчсонгогдсондтооцсонхэсгийгхүчингүйболгуулах,МАН-ааснэрдэвшигч,нарыннэрдэвшижөрсөлдсөнБаянхонгораймгийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын2020оныээлжитсонгуулийн6дугаартойрогтдахинсонгуульявуулахыгАймгийнсонгуулийнхороонддаалгах” нэхэмжлэлийншаардлагыгбүхэлдньхэрэгсэхгүйболгосугай.

2.Захиргааныхэрэгшүүхэдхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн47дугаарзүйлийн47.1,Улсынтэмдэгтийнхураамжийнтухайхуулийн7дугаарзүйлийн7.1.2дахьхэсэгтзаасныгтустусбаримтланнэхэмжлэгчээсулсынтэмдэгтийнхураамжидурьдчилантөлсөн70200төгрөгийгулсынорлогодхэвээрүлдээсүгэй.

3.Захиргааныхэрэгшүүхэдхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн дүгээрзүйлийн113дугаарзүйлийн113.2-дзааснаарнэхэмжлэгчхариуцагчгуравдагчэтгээдтэдгээрийнтөлөөлөгч,өмгөөлөгчшийдвэрийгэсзөвшөөрвөл5хоногийндоторЗахиргааныхэргийндавжзаалдахшатнышүүхэдгомдолгаргахэрхтэй.

 

 

ДАРГАЛАГЧ,ШҮҮГЧ                       С.САЙНБИЛЭГ