Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 128142
Давж заалдах шатны магадлал 25361
Хяналтын шатны тогтоол 4723
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 19803
Давж заалдах шатны магадлал 9519
Хяналтын шатны тогтоол 4095
Зөрчлийн хэрэг