Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 107978
Давж заалдах шатны магадлал 22021
Хяналтын шатны тогтоол 4382
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 16095
Давж заалдах шатны магадлал 7109
Хяналтын шатны тогтоол 3715
Зөрчлийн хэрэг