Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 105841
Давж заалдах шатны магадлал 21708
Хяналтын шатны тогтоол 4348
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 15514
Давж заалдах шатны магадлал 6965
Хяналтын шатны тогтоол 3696
Зөрчлийн хэрэг