Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 124965
Давж заалдах шатны магадлал 24835
Хяналтын шатны тогтоол 4682
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 19149
Давж заалдах шатны магадлал 9350
Хяналтын шатны тогтоол 4059
Зөрчлийн хэрэг