Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 87108
Давж заалдах шатны магадлал 19452
Хяналтын шатны тогтоол 4168
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 13148
Давж заалдах шатны магадлал 6325
Хяналтын шатны тогтоол 3629
Зөрчлийн хэрэг