Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 85677
Давж заалдах шатны магадлал 19188
Хяналтын шатны тогтоол 4149
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 12920
Давж заалдах шатны магадлал 6221
Хяналтын шатны тогтоол 3620
Зөрчлийн хэрэг