Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 99700
Давж заалдах шатны магадлал 21124
Хяналтын шатны тогтоол 4279
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 14510
Давж заалдах шатны магадлал 6657
Хяналтын шатны тогтоол 3669
Зөрчлийн хэрэг