Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 119191
Давж заалдах шатны магадлал 23828
Хяналтын шатны тогтоол 4620
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 17654
Давж заалдах шатны магадлал 7912
Хяналтын шатны тогтоол 4013
Зөрчлийн хэрэг