Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 90922
Давж заалдах шатны магадлал 20255
Хяналтын шатны тогтоол 4250
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 13728
Давж заалдах шатны магадлал 6574
Хяналтын шатны тогтоол 3656
Зөрчлийн хэрэг