Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 103995
Давж заалдах шатны магадлал 21441
Хяналтын шатны тогтоол 4315
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 15124
Давж заалдах шатны магадлал 6841
Хяналтын шатны тогтоол 3680
Зөрчлийн хэрэг