Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 126181
Давж заалдах шатны магадлал 25079
Хяналтын шатны тогтоол 4696
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 19440
Давж заалдах шатны магадлал 9426
Хяналтын шатны тогтоол 4077
Зөрчлийн хэрэг