Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 127600
Давж заалдах шатны магадлал 25320
Хяналтын шатны тогтоол 4710
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 19720
Давж заалдах шатны магадлал 9478
Хяналтын шатны тогтоол 4085
Зөрчлийн хэрэг