Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 112656
Давж заалдах шатны магадлал 22840
Хяналтын шатны тогтоол 4568
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 16741
Давж заалдах шатны магадлал 7402
Хяналтын шатны тогтоол 3960
Зөрчлийн хэрэг