Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 116031
Давж заалдах шатны магадлал 23274
Хяналтын шатны тогтоол 4586
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 17290
Давж заалдах шатны магадлал 7615
Хяналтын шатны тогтоол 3980
Зөрчлийн хэрэг