Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 100731
Давж заалдах шатны магадлал 21343
Хяналтын шатны тогтоол 4314
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 14603
Давж заалдах шатны магадлал 6762
Хяналтын шатны тогтоол 3678
Зөрчлийн хэрэг