Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 108163
Давж заалдах шатны магадлал 22046
Хяналтын шатны тогтоол 4382
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 16112
Давж заалдах шатны магадлал 7124
Хяналтын шатны тогтоол 3715
Зөрчлийн хэрэг