Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 109512
Давж заалдах шатны магадлал 22260
Хяналтын шатны тогтоол 4416
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 16333
Давж заалдах шатны магадлал 7211
Хяналтын шатны тогтоол 3723
Зөрчлийн хэрэг