Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Шийтгэх тогтоол

2023 оны 01 сарын 25 өдөр

Дугаар 2023/ШЦТ/11

 
 2023             01              25                                          2023/ШЦТ/11                     

МОНГОЛУЛСЫННЭРИЙНӨМНӨӨС

          сумдундыншүүхийнэрүүгийншүүххуралдааныгшүүгч*******даргалж

Нарийнбичгийндарга*******

Улсыняллагч*******

Шинжээч*******

Хохирогчийнөмгөөлөгч*******

Хохирогч*******

Шүүгдэгчийнөмгөөлөгч*******

Шүүгдэгчийнөмгөөлөгч*******

Шүүгдэгч*******нарыгоролцуулантусшүүхийнхуралдаанытанхимднээлттэйхийсэншүүххуралдаанаар

ДорноговьаймгийнЗамынҮүдсумдахьсумдундынпрокурорынгазрынхяналтынпрокуророосЭрүүгийнхуулийнерөнхийангийн2.2дугаарзүйлийн4дэххэсэгтзаасныгжурамланмөнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн2дахьхэсэг,21.12дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзаасангэмтхэрэгтхолбогдууланяллахдүгнэлтүйлдэжирүүлсэнЖовогтЭ.Эхолбогдохэрүүгийн212.000.106.0012тоотхэргийг2022оны11сарын16-ныөдөрхүлээнавчхянанхэлэлцэв.

Шүүгдэгч:МонголУлсыниргэн,...төрсөн,...настай,эрэгтэй,...боловсролтой,...мэргэжилтэй,энэхэрэгттатагдахдаа...ажилтай,амбүл3,ээжэмээхоёрынхамтамьдардаг,...тоотодоршинсуух,улсаасавсангавъяашагналгүй,урьдялшийтгэлэдэлжбайгаагүй,ЖовогтЭ.Э

Холбогдсонхэргийнталаар:

ШүүгдэгчтнийтийнхэвжурамхамгаалаххэсгийнЭрүүлжүүлэхбайрныцагдаа,цагдаагийнахлахахлагч*******ньГэмтхэргээсурьдчилансэргийлэх,гэмтхэргийгилрүүлэх,гэмтэтгээдийголжтогтоохзэрэгцагдаагийнбайгууллагынчигүүргийгхэрэгжүүлэхявцдааалбантушаалынтодорхойлолтын2дугаарзорилтын2.3-д“...бусдынэрүүлмэнд,амьнас,байгууллагынэдхөрөнгөдхохиролучруулахаасурьдчилансэргийлэхаргахэмжээгавах..."гэх,3дугаарзорилтын3.1-д“Төрийналбанхаагчийнёсзүйнхэмхэмжээгсахинбиелүүлж,байгууллагынажилтнуудболонхарилцагч,үйлчлүүлэгчид,иргэдтэйзөвболовсонхарьцах,ёсзүйнзөрчил,дутагдалгаргахгүйбайх”гэх,Цагдаагийналбанытухайхуулийн22дугаарзүйлийн22.4-д“Цагдаагийналбахаагчбусдадэрүүшүүлттулгаж,хүнлэгбус,хэрцгийхандаж,нэртөрийгньдоромжлохыгхориглоно.”гэх,48дугаарзүйлийн48.1.3-д“тухайннөхцөлбайдалдтохирууланхэрэглэх,хамгийнбагахохиролучруулахыгэрмэлзэх."гэх,48.5-д"Цагдаагийналбахаагчбиеийнхүч,тусгайхэрэгсэлхэрэглэхявцадхүнийамьнасэрүүлмэндэдхохиролучирсанболэмнэлгийнбайгууллагаддаруймэдэгдэн,эрүүлмэндийнанханшатнытусламжүзүүлж,шуудзахирахдаргад,шуудзахирахдарганьпрокурортдаруймэдэгдэнэ”гэх,Хуульзүй,дотоодхэргийнсайд,УлсынерөнхийПрокурорынхамтарсан2017оны9дүгээрсарын06-ныөдрийнА224ЈА/102дугаартушаалаарбатлагдсан“Цагдаагийналбахаагчбиеийнхүч,тусгайхэрэгсэл,галтзэвсэгхэрэглэх”зааврын2.4е“тухайнхүнийүйлдсэнгэмтхэрэг,зөрчлийншинж,учруулжболзошгүйхорхохирол”,2.5“Цагдаагийналбахаагчбиеийнхүчхэрэглэсэнтухайгдараахтохиолдолдшуудзахирахдаргадаанэндаруйилтгэжбичгээртанилцуулнаа/бусдынбиедгэмтэлучирсан.”гэжтогтоосонхэмхэмжээгзөрчиж,Замын-ҮүдсумдахьсумдундынЦагдаагийнхэлтсийнЭрүүлжүүлэхбайранд2021оны09дүгээрсарын28-ныөдөриргэн*******адДорноговьаймгийнЗамын-Үүдсумын3дугаарбаг,Үүдийн2-17тоотхашаандбайрлалтайиргэнынэзэмшлийн“Тоёотасай”маркийн“1992УНЭ”улсындугаартайтээврийнхэрэгслийнурдсалхинышилийгхагалсангэххэргийгхүлээлгэхзорилгоортүүнийбиемахбодь,сэтгэлсанаагшаналганзовоожэрүүшүүлттулгасан,мөнэрүүшүүлттулгахгэмтхэрэгүйлдэхявцдааЗамын-ҮүдсумдахьсумдундынЦагдаагийнхэлтсийнЭрүүлжүүлэхбайранд2021оны09дүгээрсарын28ныөдөриргэн*******ынбиедзүүндалболонзүүнбугалганыгаднадээдхэсэг,зүүнгуяныдоторталдцусхуралт,баруунзавжиндязарсаншарх,гэмтэлучруулж,хүндрүүлэхнөхцөлбайдалтайгаар,хүнийэрүүлмэндэдхөнгөнхохиролсанаатайучруулсангэмтхэрэгтхолбогджээ./Яллахдүгнэлтэдавагдсанаар/

                                               ТОДОРХОЙЛОХнь:

Шүүхийнхэлэлцүүлэгтдараахнотлохбаримтуудыгшинжлэнсудлав.Үүнд:

Шүүгдэгч*******шүүхийнхэлэлцүүлэгтөгсөнмэдүүлэгтээ:“2021оны09дүгээрсарын28-ныөдөрдээрэрүүлжүүлэх,саатуулахбайрныцагдаагаарүүрэггүйцэтгэжбайсан.Тухайнүедөглөөний9,10цагболжбайсан.Намайгхоёрдавхартөөражилхийгээдявжбайхадерөнхийжижүүрээсяриадэрүүлжүүлэхбайрандхүнирсэнбайнаочооройгэсэн.Эрүүлжүүлэхбайрлууяваадороходдэдахлагчдрагерүлээлгэчихсэн.Хүнхүлээлгэжөгьегээдбайжбайсан.Битухайнхүнийгхүлээжавааддрагербагажийгньхүлээжавангуутаатэмдэглэлүйлдсэн.Овогнэрийгньасуусан.Тэгсэновогнэрээхэлэхгүйутсааряриадзогсоодбайсан.Чинаадутсаабольчихоогээдшаардлагатавингууттиймюмбайхгүй,биутсаарярьжбайна,байжбайгээдбайсан.Бидахиадчинаадутсаабольчихэндажилявагдажбайна.Чиийшээутсаатавьчих,больчихгэжхэлэхэдболихгүйбайгаадбайсан.Тэгээдбинаашаачиийшээзогсчихгээдтатангуутэднарнамайгзодоодбайнагээдорилоод,писда,энэтэргээдхараалхэлсэнбайдалтайбайсан.Биутсыгньбулаажаваадширээндээртавиад,овогнэрийгньасуухаархэлэхгүйбайсан.Овог,нэр,регистрийндугаарбиеийнбайцаалтааөгчихгэхэдерөөсөөхэлэхгүйбайсан.Тэгэхээрньбичамайгэндэрүүлжүүлэхгэсэнюм.Бидээржижүүрээсасуусанэнэхүняахёстойхүнюмбэ?гэхэдбайцаагчньиржэрүүлболгожавахюм,наадахааэрүүлжүүлэхэдхүлээгээдавчихгэжхэлсэн.Тэгээдцаашааүргэлжлүүлээдовогнэрээбиөөрөөхэльегээдүргэлжлүүлээдовогнэрээ*******гэжхэлэхээрньбүтэновогоо,регистрийндугаараагэжхэлэхэдбиариунцэврийнөрөөороодохъёгэсэн.Тэгэхээрньчитүрбайжбайгэхэддэдахлагчтүлхээдзугтаасан.Зугтаахдааэрүүлжүүлэхбайрнывакумхаалгабайсантэрэндээрэнэхоёрдавхралдажунасан.Тэгээдбиараасньочоодчичиньямарсонинзалуубэ?,босоодирнаашаабосгэхэдписдатанаряахгээдбайгааюмбэ?гээддахиадзугтахгэсэн.Тэгэхээрньгарыгньөчөөдбариадхувцастайлахөрөөндоржхувцсыгньтайлсан.Тэгээддахиадовогнэрийгньасуухадхэлэхгүйбайгаадбайсан.Тэгэхээрньчицаашааор,оргэсэнчиньбихэльегээдовогнэрээхэлээдтиймзүйлболсон”гэжээ.

Хохирогч*******шүүхийнхэлэлцүүлэгтөгсөнмэдүүлэгтээ:“Тухайнүеднамайгмашиныцонххагалсангээд,хоёргэртбайхадочижаваад,цагдаадээрирсэн.Гутлынмөрнийзурагаваадмөрньтаарахгүйбайнагэжбайсан.Тэгээдтэрцугявжбайсанцагдаань*******цагдаатайдоошооцугавчорооддрагерүлээлгэсэн.Драгерүлээлгэчхээднамайгцаашаазогсгэсэн.Бицаашаазогсожбайсанчиньчизаавалнаадшарзураасандээрээзогсгээдүгүйбиэнэзогсгэсэнгазарчиньзогсчихлоошүүдээгэсэнчиньчияахаараахүнийшаардлагабиелүүлдэггүйюмбэ,биовог,нэрээхэлсэн.Түрүүнхэлээгүйгээдтэгжбайна.Тэгээдчихүниймашиныцонххагалчхаадхэргээхүлээгээчгээдбайхаарньяахаараабихүлээхёстойюмбэ?гээдбидхоёржоохонмаргалдсан.Тэгсэннамайгчирчирээд,чияасанхэгжүүнюмбэ?гээднамайгөчсөн.Тэгэхээрньбиболилдоогээдбосоодяасангэжтанарнададхэрэгхүлээлгэхгээдбайгааюмбэ?,биөмгөөлөгчавъягэсэнчиньчамшигюмандболөмгөөлөгчавахэрхбайхгүйгэжнамайгтэгжхэлсэн.Бихүнамьтныамгалантайванбайдалалдагдуулсанбишзүгээргэртээбайжбайхадиржаваадтиймюмболсон.Тэрэндбижоохонуурлаадгарахгэжоролдсон,гарчболяваагүй.Намайгунасангэжярьсан.Биочоогүй,намайгягбүдрэхэдараастатаадбуцаагаадхаалгааргарчамжаагүйбайхадбарьсан.Намайгбуцаажаваачихадбиэгчрүүгээзалгааднамайгингээдбайнагэжхэлсэн.Дахиадминийгарыгөчөөдутсыгунагаагаадавсан.Тэгээдцаашааявжцаадөрөөрүүгээоржхэсэгбайжбайгаадчиариунцэврийнөрөөрүүоргээдзагнаадоруулсан.Ягариунцэврийнөрөөрүүортолараасоржирээдгуярууөшиглөж,цохижунагаагаадминийхацарлуу,нүүрлүүцохиодбайсан.Тэгэхээрньбибольё,миниймөрөвдөөдбайнагээдгараадирсэн.Гараадиртэлнүднийшилтэйнэгцагдаабайсан,битэрнийнэрийгньмэдэхгүйнэгцагдаабайсан.Энэхоёрнамайгшуудөчижаваадцаадталынхувцастайлдагөрөөндоруулааднэгньгарөчөөд,нэгньминийөмдийгхүчээртайлсан.Тэгэхэдньбихэлсэнмөрболохгүйболчихлоомөрмултарчихлаа,биөөрөөтайлъягэжхэлээдөөрөөхувцсаатайлсан.Тэгээднамайгбиеэзасахуугээдбитэгьегээдбиеэзассан.Эхлээднамайгнойлрууороходараасоржирээдшуудзодсон.Зодуулаад2сарямарчажилгүйбайсан.Юучхийжчадахгүйгар,хуруухөдөлжчадахгүйбайсан.Гэмтлээсүүдээдбизурагавхуулсан.Намайгдахиаднарийвчилсантодотгогчтойшинжилгээндоргэсэн.Тэгээдхагалгаандоржмагадгүйгэжүзсэн.Цаашлаадтодотгогчтойшинжилгээндньорно.Өмнөбиажилтайбайсан.Томтэрэгбарьжхотруучявдагбайсан.Замын-Үүддотроо,Эрээнрүүхүртэлявдагбайсан.Үүнээсболоодби100хувьажлаахийжчадахгүйбайгаа.Үрүүлмушгих,огцомхөдөлгөхөөрзүүнгархатгуулаадянгинажөвдөөдюмхийжчадахаабольсон”гэжээ.

Шүүгдэгч*******ийнмөрдөншалгахажиллагаандөгсөн:“...битухайнзүйлангийгхүлээнзөвшөөрөхгүйбайна. Тухайнүедыговог,нэрээхэлгэхэдхэлэхгүйбайсанбаэрүүлжүүлэхбайрандорохдоо биезасъягээдбайсан.Тэгээдбиыг камеррууоруулахаасөмнөбиезасахуугэхэдбиезасъягэхэдньтүүнийгбиезасахөрөөрүүоруулжараасньөөрөөдагажороодбиезасуулсанюм.ынхөлньдоголсонталаарбианзаараагүйбабиднараасзугтаажявахдааунасан.биезасахөрөөрүүдахинорохдоотэрээртайвширсанбайсанбашээегээдбайхаарньдахинбиезасахөрөөрүүоруулсан....нададхэннэгэнэтгээдийнзүгээс2021оны09сарын28-ныөдөриргэн*******адхэрэгхүлээлгэгэжнөлөөлсөн,даалгасанхүнбайхгүй.Минийхувьдхэрэгтмөрдөншалгахажиллагааявуулахэрхбүхийалбантушаалтанбишээ.Бииргэнгэххүнийгтанихгүйбахаринсүүлдньтэрзалууньмашиныхаашилийгхагалуулсангэжсонсожбайсан.Битүүнийгбиезасахөрөөндоруулаадямарнэгэнбайдлаарзодожцохисонасуудалбайхгүй.Тэргэххүнэрүүлжүүлэхбайрандоржирэхүеэсэээхлээдминийзүгээсхуульёснышаардлагатавихүедтэрээрминийхуульёснышаардлагатавихүедтэрээрминийхуульёснышаардлагыгэсэргүүцээдбайсанбатухайнүедбитүүнийгбиезасахөрөөндоруулахаасөмнөтүүнийхүзүүхэсэгтцохисонньбитгийминийхуульёснышаардлагыгэсэргүүцээдбайгэжхэлсэнюм.Түүнээсбишбитүүнийгхэрэгхүлээлгэхзорилгоорямарнэгэнбайдлаарэрүүлжүүлэхбайрныбиезасахөрөөндзодожцохисонасуудалбайхгүй”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн107,205-206/

Хохирогч*******ынмөрдөншалгахажиллагаандөгсөн:“ 2021оны09сарын28-ныөглөөний07цагийнорчимнадруутанихгүйдугаарааснэгэрэгтэйхүнзалгаад"чиодоояажбайгааюмбэ"гэхэдбитүүндхандан"чиюунхүнбэ"гэхэдтэрээр"чимашинышилхагалаадхаясанбайна"гэхэдбитүүндхандан"чиюусолиодбайгааюм,яахаараабимашинышилхагалдагюм"гэхэдтэрхүн"бичамайгцагдаадөглөөшүү"гэхэдбитэрхүндхандан"Тэгээтэгбиямархагалсанбиш.Цагдаагаарнаадасуудлаашийдүүлэхгүйюу"гэхэдтэрхүн"Бичамайгцагдаадхэлжхачинболгоно"гэхээрньбиутсаасалгасанюм. ...УдалгүйцагдаагийндэслэгчгэххүнирээднамайгЗамын-ҮүдсумынЦагдаагийнхэлтэставчраадцагдаагийндэслэгчньгарутсандээрээхэргийнгазартүлдсэнгутлынулнымөрийгавсанбайсан.Тэгээдминийөмсөжявсангутлынулнымөртэйхарьцуулахадмөрньбишбайнатаарахгүйбайнагэжбайсан.Цагдаагийндэслэгчньнамайгархи,согтууруулахундаанызүйлхэрэглэсэнбайна,согтолтынзэргийгньтогтоогэжцагдаагийнахлагчгэххүнийгдууданнамайгтусхэлтсийнэрүүлжүүлэх,саатуулахбайррууоруулсан.Тухайнүед09цагболжбайсансанагдажбайна.Намайгэрүүлжүүлэх,саатуулахбайрандоруулаадньсогтолтынзэрэгтогтоохдрайгерүлээлгэхэд2,20хувьтайгарсан.ньтэрүеднададханданхэлэхдээ"Чихүниймашинышилхагалчхаадхэргээхүлээ.Хэрэвхэргээхүлээхюмболшуудчамайгявууллаагэхэдбитүүндхандан"Бияахаараахийгээгүйхэргээхүлээхёстойюм"гэхэдтэрээр"Чиугаасаахэрэгхийсэнюмчиньхүлээхгүйгээдяахюм"гэжхэлсэнбабиэгчрүүзалгаж"Намайгхорихгээдбайна.Ирээдаваххэрэгтэйбайна"гэхэдминийбаруунгарыгөчижбайгаадгарутасбулаажавсан.ТэгээдбигарахгээдЭрүүлжүүлэхсаатуулахбайрнаасгарахгээдүүдэндньочиходараастатажбиезасахгазрынөмнөзогсоогоодөөрөөтусдааөрөөрүүорсон.Тэгээдхэсэгбайжбайгаадцагдаагарчирээд"Чамайгодооэрүүлжүүлнэ.Биезасахөрөөрүүоржбиезас"гээдбиезасахөрөөрүүоруулсан.Бибиезасахөрөөрүүороходцагдааминийзүүнгуяхэсэгтхөлөөрөөөшиглөжгазарунагаасан,мөнгарынархэсгээрминийбаруунхацархэсэгт1удаацохисон,зүүнхацархэсэгт1удааалгадсан.Мөнтэрээрминийзүүнгархэсэгтцохиж,гараабарихүеднуруухэсэгтнийтдээ8-9удаацохисон.Ингэжзодуулжбайхдаабицагдаадхандан"Больёбольёбиөөрөөнаадэрүүлжүүлэхбайрандчиньорье"гэжхэлсэн.Биезасахөрөөнөөстэгээдгарахаднэгцагдаагийналбахаагчирээдтэрхоёрнамайгөчижхувцастайлуулахүедбитэрхоёртхандан"Биөөрөөхувцсаатайлъязүүнгархөдлөхгүйбайна"гэжхэлэхэдтэрхоёрнамайгтавьжбиөөрөөхувцсаатайлсан.Удаагүй10-20орчмындарааманайдүүСарантуяаиржнамайгЭрүүлжүүлэхсаатуулахбайрнаасгарганавсан.НамайгЭрүүлжүүлэхсаатуулахбайрнаасгаргахаасөмнөцагдаа“чибитгийолонюмяриадбайгаарай,эндболсонявдлыгярихгүйболгаргана.Ярихюмболгаргахгүйшүү"гэжхэлжбайсан.Нададучирсанзүүндалболонзүүнбугалганыгаднахэсэгт,зүүнгуяныдоторталдцусхуралт,баруунзавжиндязарсаншархгэмтлийггэхцагдааучруулсан.Минийхувьдцагдаагийналбахаагчийнхуульёснышаардлагыгэсэргүүцсэнасуудалогтбайхгүй.Тэргэхцагдаашуудхэргээхүлээгээднамайгэрүүлжүүлэхсаатуулахбайрныбиезасахөрөөндоруулжзодсон.Биэмчилгээнийзардал,Улаанбаатархотодиржмэдүүлэгөгөхөдзарцуулагдсанзардалзэргийгнэхэмжилнэ.Бигомдолтойбайна. НамайгцагдаагараадируулзаягэхэдманайдүүСарантуяаирээдэдхандан“чиогтиржуулзахгүйбайжмөрдөгчирэхэдчииржуулздагньямаручиртайюмбэ?гэхэд“биерөөсөөажиламжихгүйбайжбайгаадодоолиржбайнагэсэн.ТэгэхээрньбиСарантуяагбайжбайгээдтэйгэрээсээгарчуулзахадтэрээрнададханданхэлэхдээуучлаарайгэхэдбитүүндхандан“чиягямаручраасингээдбайгааюмбэ”гэхэдтэрээрёстоймуухайюмболлоо,одооэнэасуудлыгяажшийдэхвэгэсэн.Битэгэхээрньэнэасуудлыгугаасаахуулийндагууявжбайгаагэхэднадтайхамтявьятамхиавьягэжмашиндаасуулгажяваадтэрээрнададхэлэхдээ“танададганцудаатусболчих,битандүнэнээхэльедүүньөрзээлтэйхэцүүбайна.Байгаагаабитандбаръягэхэдбитүүндхандан“бичамаасмөнгөтөгрөгавахгүй, харингомдолгүйгэсэнбичигхийжөгъе”гэсэн. Тэгэхэдтэрээрнададзабаярлалааахгэжхэлээднамайгхашаандбуулгасан.Тэгээдорой18цагийнорчимбуцажирээднададханданхэлэхдээ“...бидхоёрхоёрталаасаабухимдалтайбайсан,тэгээдэнэмаргаанүүссэнгээдхэлчих”гэсэн.Тэгэхээрньбитүүндхандан“тэгжхэлэхюмболбиөөрөөбуруутанболно”гэхэдтэрээр“тандямарчасуудалгарахгүй,дүүньөөрөөочоодуулзана”гэжхэлсэн.Тэгэхээрньбитүүндхандан“читэгвэлингэжярьжбайгааболчамтайяриадбайхзүйлбайхгүй”гэжхэлээдгэррүүгээорсон.ЭмчилгээболонУлаанбаатархотодочижмэдүүлэгөгсөнзамынзардалзэрэгнийлээд700,000орчимтөгрөгболжбайгаабитухайнмөнгөндүнгнэхэмжилжбайна”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн17-18,113/

 Гэрчынмөрдөншалгахажиллагаандөгсөн:“...Битайцагдаагийнбайгууллагаддуудлагаөгөхөөсөмнө7хоногийнөмнөсуудлынтээврийнхэрэгслээрболоодхэрэлдэжбайсанюм.БиөөрийнэзэмшлийнТоёотоСаймаркийн12-92УНЭулсындугаартайтээврийнхэрэгслээхашаандааоруулжтавиад2021оны09сарын28-ныөглөөний07цагөнгөрөөдгараадирэхэдтустээврийнхэрэгслийнурдсалхинышилийгхагалсанбайсан.Тэгэхээрньбихэдхоногийнемнетайхэрэлдэжбайснаасанаадтүүнийгсэжиглээдтүүнийутасруузалгаадямаручраасмашинышилхагалсанталаарасуухадтэрээрбичиниймашинышилийгхагалаагүйталаархэлсэн.ТухайнүедбиыгсэжиглэжбайсанболохооругасуудлынталаарЗамын-ҮүдсумдахьЦагдаагийнхэлтэсрүүдуудлагаөгсөнбадуудлага,мэдээллийггэхажилтаншалгаадыгцагдаагийнхэлтэсдээравчирлаагэсэн.Тэгэхээрньбицагдаагийнхэлтэсдээряваадочиходындүүньгэхнэгэмэгтэйирсэнбайсанбатэрэмэгтэйнададханданхэлэхдээ"Манайахүнэхээрчиниймашинышилийгчиньхагалсанболтөлжөгье"гэжхэлсэнюм.ТэгээдбиЦагдаагийнхэлтсээсявсаныдарааудалгүйындүүньгэхэмэгтэйнадруузалгаад"Манайахчиниймашинышилийгхагалаагүйюмбайна.Тэгэхээрмөнгийгчиньөгччадахгүй.Манайахыгцагдаанарзодоодбиднарэмнэлгээрявжбайна.Зодсонцагдаанарыгньхуулийндагуушалгуулна"гэжхэлсэн....МинийтээврийнхэрэгслийншилийгхагалсанасуудалЗамын-ҮүдсумдахьсумдундынЦагдаагийнхэлтсийнгэххүншалгажбайгаадтүүнийдарааэрүүгийнмөрдөгчгэххүншалгажбайгаа.Эрүүгийнмөрдегчньнададхэлэхдээчинийтээврийнхэрэгслийншилийгхагалаагүйюмбайна,тээврийнхэрэгсэлчиньдаатгалтайучирдаатгалаахөөцөлдөөрэйгэжнададхэлсэн....мөн“гарньэвгүйболчихсонбайна,одообидэмнэлгээрявжбайна,гомдолтойдүгнэлтгаргуулна”гэжхэлсэн. Битүүнийгцагдаадхэлжхачинболгоногэжхэлээгүй”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн23-24,203/

Гэрчгийнмөрдөншалгахажиллагаандөгсөн:“...Бит2021оны09сарын28-ныөдөрзөрчилшалгахалбахаагчаастомилогдонажлааавахүедөглөөний08цаг10минутынорчимжижүүрээсдуудлагагарсанбайна,яаралтайочгэсэнчиглэлөгсөн.Үүнийдагуужижүүрийнжолооч,цагдаагийндэдахлагчынхамтдуудлагаөгсөнЗамын-Үүдсумын3-рбагҮүдийн2-17тоотхаягточиходиргэнынТоёотасабмаркийн12-92УНЭулсындугаартайтээврийнхэрэгслийнсалхинышилийгхагалсанбайдалтайбайсан.Тухайндуудлагаөгсөниргэнтойуулзахадтэрээрнададхэлэхдээ"Урдшөнө23цагийнорчимхашаандааоруулжирээдтавьсан.Өглөө07цагөнгөрөөгөөдажилдааявахгээдгарахадиймбайдалтайбайдалтайболсонбайна.Урьдшөнөманайхойнобайдагайлдхүмүүсирсэнархидаадбайсан.Бигэххүнийгсэжиглэжбайна.Тэрхүннамайгөөрийнэхнэртэйгээхардаадбайдагюм.2хоногийнөмнөнадтайгудамжиндтаараад,дараатаарнаагээдзаналхийлээдбайсан.Тэрхүнийгшалгажөгөөч"гэсэн.ТэгээдынгэртньочиходтэрээргэртээбайхгүйбайсанбатүүнийутсыгоосаваадтүүнтэйхолбогдоходтэрээргэртээиржбайнагэсэнтэгэхээрньгэртньдахиадочиходгэртээирсэнбайхаарньтүүнийгЦагдаагийнхэлтэсрүүавчявсан.Тухайнгомдол,мэдээлэлзөрчлийншинжтэйгэхээсилүүбусдынэдзүйлдхалдсангэмтхэргийншинжтэйбайсантулэнэталаарёсжурмынэргүүлдтанилцуулахадэрүүгийнмөрдөгчооршалгуулгэсэн.ТэгэхээрньбиыгдууданыгхүлээлгэнөгсөнбабидээшгараадөрөөндөөсуугаадхүмүүсдуудаадбайжбайхадминийтаньдагГанзориггэххүняриад"МанайахЭрүүлжүүлэхэдорсонюмшигбайна.Машиныцонхшилхагалсанюмшигбайна.Яажгаргажавахуу"гээдындүүэмэгтэйнхамтирсэн.БитэрүедГанзоригболонтүүнийэмэгтэйдүүгийнхамтэрүүлжүүлэхбайранддагуулжороходньнаадталынкамертороодорилжхашгирсанбайдалтайбайсан.ТэгэхээрньбиГанзоригболонтүүнийэмэгтэйдүүдньахчиньиймбайдалтайбайна,архидарсыгньгаргасаныдарааиржавахгүйюугэжхэлсэн.БитэгжхэлээдөрөөндөөхүнтэйбайсанучирдээшээгарчөрөөндөөорсонбамаргаашньГанзоригнадрууяриад"Манайахыгцагдаазодсонюмшигбайна.Гарньхөхөрчхавдсанбайнагэжхэлсэн.Биэнэталаартухайнүедэрүүлжүүлэхбайрандүүрэггүйцэтгэжбайсанцагдааээсасуухадтэрээр“битүүнийгцохижзодсонасуудалбайхгүй,өөрөөзугтахгэжгүйжяваадунасан”гэжхэлсэн”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн28-29/

 Гэрчынмөрдөншалгахажиллагаандөгсөн:“...БисумдундынЦагдаагийнхэлтсийнэрүүлжүүлэхбайрныэмчээр2021оны09сарын28-ныөдөражиллахаартомилогдсон.Тухайнүедминийбиеганцаарааэрүүлжүүлэхбайрныүүрэггүйцэтгэжбайсанбаөөрөөрхэлбэл24цагаартулжажиллажбайсан.Удирдлагааснамайгтулаахийжажиллажбайсанболохооражилтөрлөөамжуулаадамарчбай,эрүүлжүүлэхбайрандхүнирсэнтохиолдолдчамайгдуудажбайнашүүгэжчиглэлөгсөн.Тухайнөдөрбуюу2021оны09сарын28-ныөдөргадууражилхөөцөлдөөдявжбайхаджижүүрээсэрүүлжүүлэхсаатуулахбайрандхүнирлээгэсэн.Тэгээдбиэрүүлжүүлэхбайрандороходгэххүнхувцастайгаабайсанбатүүнийхажуудньцагдаагийнахлахахлагч,жолоочцагдаа,цагдаагийндэдахлагчЛ.Отгонболднарбайсан.гэххүннамайгэндээсгарга,биявмаарбайнагээдбайсанбабиээсасуухаднададхэлэхдээ"Энэхүнсаяэрүүлжүүлэхбайрнаасгарчзугтаахгэжоролдлоо,араасньхөөжбайгаадгарахчиглэлийнвакумхаалганыдоодхэсэгтбүдэрчунахаарньбарьжавлаа"гэсэн.Битэрхоёроосямаручраасэнэхүнийгтавьсанюмгэхэдхэлэхдээ"Биезасаххэрэгтэйбайнагэхээрньтавьсанюм"гэжхэлээдгэххүнийгбариадбайсанбасултавихаарзугтахгээдбайнагэсэн.Одооминийсанажбайгаагаарыгхувцсыгньтайлуулаадкамерторуулахаасөмнөтүүнийгбиезасуулъягээдбилүүбилүүдагажоруулсансанагдажбайна.Тэгээдынбиедньүзлэгхийхэдилхарагдахшархгэмтэлбайхгүйбайсанучиртэмдэглэлдтусгаадтүүнийгкамерторуулсан.Удалгүйындүүньгэхэрэгтэй,эмэгтэй2хүнцагдаагийндэслэгчгийнхамторжирэхэдньэднарнамайгзодоодбайнашүүдээхөөегэжхэлсэн”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн38-39/

ГэрчЛ.Отгонболдынмөрдөншалгахажиллагаандөгсөн:“...Би2021оны09сарын28-ныөдөражилхүлээлцэхүеэриргэнБямбаагэххүнээсөглөөний08цагийнорчимминийтээврийнхэрэгслийнцонхыгхагалсанбайнагэхдуудлагамэдээлэлирснийдагууцагдаагийндэслэгчгийнхамтдуудлагаөгсөнгазарточсон.ТухайнүедТоёотасаймаркийн/улсындугаарыгньсанахгүйбайна/сааралөнгийнтээврийнхэрэгслийнсалхинышилийгхагалсанбайдалтайбайсанбабидхоёрнөхцөлбайдалтайтанилцаадиргэнБямбаагэххүнээссэжиглэжбайгаахүнийталаарасуужтодруулахаднададсэжиглэжбайгаахүнбайгаа,утасныдугаарыгньмэднэгэсэн.ТэгээдтэрхүнтэйньцагдаагийндэслэгчхолбогдоодгэртньочоодтэрхүнийгЦагдаагийнхэлтэсрүүалбанытээврийнхэрэгсэлдсуулгаадавчявсан.Тухайнүедтэрхүнархи,согтууруулахундаанызүйлхэрэглэсэнбайсанбаёсжурам,ерөнхийжижүүрттанилцуулахадэрүүгийнмөрдөгчөөршалгуулгэснийдагууэрүүгийнмөрдөгчирсэн.ЭрүүгийнмөрдөгчтэрхүнийсогтолтынзэргийгшалгагэснийдагуубитүүнийгдоошооЭрүүлжүүлэхбайррууавчороходтэрхүнсогтолтынзэргээшалгуулахгүй,утсаархүнтэйяриадбайсан.Танаадутсааболиодсогтолтынзэргээшалгуулчихгэжшаардлагатавихадтэрээрбисогтолтынзэргээшалгуулахгүй,танарминийутсаарярихэрхийгзөрчихгүйгэсэн.Тухайнүедэрүүлжүүлэхбайрныцагдаабайсанбабидуудлагагараад10орчимминутболоодхүрээдирэхэдцагдааиргэннарэрүүлжүүлэхбайрныөрөөндбайжбайсан.тухайнүедбиезасаххэрэгтэйбайнагэхээрньбибиезасахөрөөнийхаалгыгнээжөгөхөдтэрээрнамайгтүлхээдцаашаазугтаасанбаараасньхөөхөдтэрээркоридортбайрлахвакумхаалганыбосгондбүдэрчунахадньбидээрээсньдаржунасан.Тэгээдыгбосгожирээдбитүүнийбаруунгарыг,түүнийзүүнгарыгөчижэрүүлжүүлэхбайррууоруулсан.гэххүнтухайнүедутсаархүнтэйярьжбайгаадарайгайгүйтайвшрахадбиезасахөрөөрүүыгоргэжбайгаадбиезасахөрөөрүүхамтороод3-4минутболоодгарчирсэн.Битухайнүедбиезасахөрөөрүүхамтороогүйбатэрхоёрыггарчирэхэдньыгэрүүлжүүлэхбайрныкамерторуулсан.Тэгээдбиэрүүлжүүлэхбайрнаасгараадявсанбатүүнээсхойшюуболсонталаармэдэхгүйбайна”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн45-46/

Гэрчгийнмөрдөншалгахажиллагаандөгсөн:“...Би2021оны09сарын28-ныөдөргэртээбайжбайхадманайэгчнадруузалгаад"Ганбатчамтайярьсануу,надруусаязалгаадЦагдаагийнхэлтэсдээрбайна,намайгэрүүлжүүлэхэдхийхгээдбайна,эднарзодоодбайнагээдорилжчарлаадтүстасгээддуугараадбайна"гэсэн.Тэгээдбигэрээсээгарахгээдбайжбайхаддахинэгчзалгаад"Чигэрээсээгарсанюмуу,хурданцагдаадээрочоорой,чиньорилжчарлаадтүстасхийхчимээгараад,утасньгазарунахшигболлоо”гэсэн.ТэгэхээрньбиЦагдаагийнхэлтэсдээрнөхрийнхөөхамточижбиЦагдаагийнхэлтэсрүүганцаарааорсон.Тэгээдбицагдаагийнжижүүрээсороодгэххүнирсэнүүгэхэдирсэнгэсэнбабижижүүртньахтайуулзаязодожнүдээдбайхшигбайнагэхэджижүүрньхариуцажбайгааалбахаагчнь2давхартбайгаагээдгэхцагдаатайуулзгэсэн.Тэгэхэдбицагдаагийнжижүүрийналбахаагчидньманайахыгзодоодбайнагэсэнтиймучраасахынхаабүрэнбүтэнбайгаагхармаарбайнагэжхэлэхэджижүүрийнцагдааньнэгхүнтэйутсааряриадэрүүлжүүлэхбайррууньбиганцаарааорсон.Бидоошооэрүүлжүүлэхбайррууороходгэхцагдаахүниймашиныцонххагалчихаадхэргээхүлээгэхэдманайахбихүниймашиныцонххагалаагүй,яасангэжнамайгзодожбайгааюм,чинамайгнойлынөрөөрүүоруулжкамернаасаануужзодожбайнаяасангэжнамайгзодожбайгааюмгэхяриасонсогдсон.Тэгэхэдэрүүлжүүлэхбайрныүүдэнднэгцагдаазогсооднамайгоруулахгүйбайсанбабиахыгаахармаарбайнагэжхэлээдороходманайахынхувцсыгтайлуулаадэрүүлжүүлэхбайрныкамерторуулсанбайсан.Тухайнүедбигэхцагдаадньяасангэжтанархүнзодожбайгааюмгэхэдтэрээрнаадхүнчиньөөрөөзугтаасан,зугтаахүедньбарьжаваадгарыгньөчсөнгэсэн.Тэгэхэдманайахчинамайгбиезасахөрөөндоруулжбайгаадзодсонбиздээгэхэдцагдаачиөөрөөбиезасъягээдбайсанбиздээгэжхэлсэн.Тэгээдбидээшээгарч2давхартсуудаггэхцагдаатайуулзахадтэрээрхүниймашинышилхагалсангэхдуудлагаирсэнгэхэдбитүүнээснотлохбаримтбайгааюугэхэдмашиныэзэнньтэгжхэлсэн,эхнэртэйгээхардаадшилхагалсанбайжмагадгүйгэжхэлсэнгэхээрньбитүүнддоорэрүүлжүүлэхбайрандманайахыгцагдаанарзодоодбайна,тэрхүнийгомдлыгньбарагдуулаадахыгааавчявмаарбайнагэсэн.гоосмашинышилээхагалуулсанхүнийутсыгавчтэрхүнтэйхолбообарихадтэрээрбибайцаагчтайкамершүүгээдявжбайнагэжхэлсэн.гоосдахиноржэнэталаартодруулахадэрүүгийнбайцаагчцугявсанбайхгэжхэлээдорхисон.Тэгжбайталудалгүймашинышилээхагалуулсанхүнирэхээрньтэрхүнтэйуулзахадбисэжиглэжбайгаахүнийутсыгньцагдаадөгсөн,менцагдаадуудахаасөмнөахтайяриадтаяахаарааминиймашинышилийгхагалжбайгааюмгэхэдахтиймюмбайхгүй,юуяриадбайгааюмгэжхэлсэнгэсэн.Битэрхүндмашинышилийгчиньхагалсанчбай,хагалаагүйчтөлбөрмөнгийгньөгье,тэгэхгүйболманайахыгэрүүлжүүлэхбайрандцагдаанарзодсонюмшигбайнагэжярилцаадбайжбайхадманайэрэгтэйдүүГанзоригирсэн.Тэгжбайталманайахынхувцсыгньөмсгөөдгэхцагдаагаргажирээд"Наадхүнээаятайханамраагаарай"гэжхэлсэн.ахтухайнүедзүгээрбайжбайгаадзодуулсан,гомдолтойэмнэлэгточижүзүүлнэгэжхэлсэн.Мөнтэрээрнамайгкамерааснууж,биезасахөрөөндоруулжзодсонмөнтэрэрүүлжүүлэхбайрныцагдааньолонюмярихгүйболявуулна,яриадбайхюмболэндээүлдгэхээрньолонюмярихгүйгэжхэлээдгарчирсэнталаарнададхэлсэн.бидхоёрэмнэлэгдээр11цагточиходтогньтасарсанбайсанучирүдээсхойшэмнэлэгороодаххувцсаатайлахадзүүнгарньулаанэрээнюмболсонбайсан.Тэгээд2өдөрэмнэлгээрявжбайгаадПрокурортгомдолгаргасанюм.ньэрүүлжүүлэхбайрнаасгарчирэхдээунжийсанюмгарчирсэнбаэрүүлжүүлэхийнцагдаанамайгбиезасахөрөөндоруулжбайгаадзодсонгэсэн.Мөнхэлэхдээцагдааньчамайгбиезасахөрөөндоруулжбайгаадномхотгоодөгнөгэсэнбатэрээрбиезасахөрөөндороодбиезасгэжхэлсээрбайгаадбиезасахөрөөндоруулжзодсонгэсэн. 2022оны01сарын12-ныөдрийн15цагтнамайгиржмэдүүлэгөгөхталаартаныгдуудахадманайахынгэртньцагдааочсонгэжнададаххэлсэн.Тэгээдбиахынгэртньяваадочиходбайжбайсанбауучлаарай,уучлалтгуйжбайна,ахтайганцаарчлануулзаягэжхэлжбайсан.ТэгэхээрньбиАвлигатайтэмцэхгазраасийгдуудсанболохоорманайахаасуучлалтгуйхгэжирсэнюмбайнагэжойлгосон”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн48-49/

Шинжээчэмч*******гийнмөрдөн шалгахажиллагаандөгсөн“...Иргэн*******ынбиедучирсангэмтэлнь3-аасдээшхэдхэдэнудаагийнхатуумохоозүйлийнүйлчлэлээрүүсгэгдэхболомжтойгэмтэлбатүүнийбиедучирсангэмтлүүдийнбайрлалыгхарахаднэгудаагийнуналтынүедүүсгэгдэхболомжгүй.Харинтүүнийбиедучирсанзүүндалболонзүүнбугалганыгаднадээдхэсэгтучирсанцусхуралтгэмтэлньнэгудаагазарунахүедүүсгэгдэхболомжтой.Иргэн*******ньнададтухайнгэмтэлавснаасхойш15хоногийндарааүзүүлсэнбатүүнийбиедүзлэгхийхэдгэмтэлшархньэдгэрэхявцдааорсонбайсан.ТүүнийбаруунзавьжныязарсаншархньэдгэрсэнбайсанбаэмчО.Баяржавхлангийнүзлэгийгүндэслэндүгнэлтэдтусгасан. Тухайнүеийнынбиедучирсанзүүнгуяныдоторхталдцусхуралтгэмтлийнгэрэлзургийгүндэслэнгаргахболомжгүйбайсанучирөөрийнүзлэгийгүндэслэншинжээчийндүгнэлтгаргасан.ТухайндүгнэлтийгөөрийнүзлэгболонЗамын-ҮүдсумыннэгдсэнэмнэлгийнэмчО.Баяржавхлангийнүзлэгийгүндэслэнгаргасан”гэхмэдүүлэг/1-рхх-ийн63-64/

 2021оны10сарын15-ныөдрийн04/241дугаартайДорноговьаймгийнШүүхийншинжилгээнийалбанышинжээчийндүгнэлтэд:

-*******ынбиедзүүнталболонзүүнбугалганыгаднадээдхэсэгт,зүүнгуяныдоторталдцусхуралт,баруунзавжиндязарсаншархгэмтлүүдтогтоогдлоо.

-*******ынбиедучирсангэмтлүүдньтухайнхэрэгболсонцагхугацаандүүсэнбайхболомжтой.

-Учирсангэмтлүүдньмохоозүйлийнхэдхэдэнудаагийнүйлчлэлээрүүснэ.

-*******ынбиедучирсангэмтлүүдньдандангаарааГэмтлийнзэрэгтогтоохжурам-ын2.6-дзааснааргэмтлийнзэрэгтхамаарахгүйбанийлээд“гэмтлийнзэрэгтогтоохжурам”-ын2.4.1-дзааснааргэмтлийнхөнгөнзэрэгтхамаарахболно.

-Хөнгөнгэмтэлньэрүүмэндийгтүрхугацаагаарсарниулахбаэнгийнхөдөлмөрийнчадварынтогтонгиалдантанднөлөөлөхгүй”гэжээ./1-рхх-ийн56-59/

Замын-Үүдсумдахьсумдундынцагдаагийнхэлтсийннийтийнхэвжурамхамгаалаххэсгийнсаатуулахбайрныцагдаа,цагдаагийнахлахахлагч*******ийнажилбайдлынтодорхойлолт,албантушаалнытодорхойлолт/1-рхх-ийн69-80/

Цагдаагийнхэлтсийнжижүүрийнбүрэлдэхүүндажиллахалбахаагчдынхуваарь,томилгоо/1-рхх-ийн80-84/

Эрүүлжүүлэгдсэнэтгээдийгаргэр,асранхамгаалагчидньхүлээлгэнөгсөнбүртгэл/1-рхх-ийн85/

Эрүүлжүүлэгдсэнхүнийбүртгэл,тэмдэглэл/1-рхх-ийн86/

2022оны01сарын12-ныөдрийн15дугаартайДорноговьаймгийнЗамын-Үүдсумын2-рбагийнЗасагдаргынтодорхойлолт,иргэнийүнэмлэхнийхуулбар/1-рхх-ийн88/

 2022оны01сарын13-ныөдрийнДүрсбичлэгтүзлэгхийсэнтэмдэглэл/1-рхх-ийн114-115/

2022оны01сарын14-ныөдрийнэдмөрийнбаримтаартооцохтухаймөрдөгчийнтогтоол/1-рхх-ийн116/

2022оны01сарын14-ныөдрийнэдзүйлийгхавтастхэрэгттусгахтухаймөрдөгчийнтогтоол/1-рхх-ийн117/

Шүүгдэгчийнэрүүгийнхариуцлагахүлээжбайсанэсэхийгшалгаххуудас/1-рхх-ийн118/

2022оны03сарын15-ныөдрийн5/01дугаартай“эдзүйлийгхураанавч,эдмөрийнбаримтаартооцох тухай”прокурорынтогтоол/1-рхх-ийн164-165/

2022оны03сарын15-ныөдрийнэдмөрийнбаримтаартооцсонСДболонфлаш-дүзлэгхийсэнтэмдэглэл/1-рхх-ийн166-168/

2022оны06сарын28-ныөдрийндүрсбичлэгтүзлэгхийсэнтэмдэглэл/1-рхх-ийн196-197/

2022оны06сарын28-ныөдрийнэдмөрийнбаримтаартооцохтухаймөрдөгчийнтогтоол/1-рхх-ийн198/зэрэгнотлохбаримтуудыгшинжлэнсудлав.

 Шүүгдэгчийнгэмбуруугийнталаар:

 Шүүхийнхэлэлцүүлэгтшинжлэнсудалсаннотлохбаримтуудньтухайнхэргийгхянаншийдвэрлэхэдачхолбогдолбүхий,хуульдзаасанжурмындагуухэрэгтбэхжүүлэгдсэннотлохбаримтуудбайхтулдээрхнотлохбаримтуудыгүндэслэндүгнэвэл

 Шүүгдэгч*******ньтнийтийнхэвжурамхамгаалаххэсгийнэрүүлжүүлэхбайрныцагдаагааражиллажбайхдаа2021оны09дүгээрсарын28-ныөдөрэрүүлжүүлэхбайрандхохирогч*******ыгэрүүлжүүлэхявцдаабиезасахөрөөндоруулжөчих,цохихөшиглөхзэргээрзодожбиедзүүндалболонзүүнбугалганыгаднадээдхэсэг,зүүнгуяныдоторталдцусхуралт,баруунзавжиндязарсаншарх,гэмтэлбүхийэрүүлмэндэдхөнгөнхохиролсанаатайучруулсанүйлбаримтболсонбайна.

Шүүгдэгч*******ийнэнэүйлдэлньЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзаасанхүнийэрүүлмэндэдхөнгөнхохиролсанаатайучруулсангэмтхэргийншинжийгагуулжбайна.

Шүүгдэгч*******ийн2021оны09дүгээрсарын28-ныөдөрэрүүлжүүлэхбайрандхохирогч*******ыгэрүүлжүүлэхявцдаабиезасахөрөөндоруулжөчих,цохихөшиглөхзэргээрзодож биедньзүүндалболонзүүнбугалганыгаднадээдхэсэг,зүүнгуяныдоторталдцусхуралт,баруунзавжиндязарсаншарх,гэмтэлбүхийэрүүлмэндэдхөнгөнхохиролсанаатайучруулсангэмтхэрэгүйлдсэнгэмбуруутайболохньхохирогч*******ынмөрдөншалгахажиллагаандболоншүүхийнхэлэлцүүлэгтөгсөнмэдүүлэг,гэрчынмэдүүлэг/1-рхх-ийн38-39/,гэрчЛ.Отгонболдынмэдүүлэг/1-рхх-ийн45-46/,гэрчгийнмэдүүлэг,/1-рхх-ийн48-49/,2021оны10сарын15-ныөдрийн04/241дугаартайДорноговьаймгийнШүүхийншинжилгээнийалбанышинжээчийндүгнэлт/1-рхх-ийн56-57/,хохирогч*******ынбиеийнгэрэлзургийнүзүүлэлтүүд/1-рхх-ийн58-59/,НР4GBтөмөрфлашдискнийбичлэгзэрэгнотлохбаримтуудаарнотлогдонтогтоогдожбайна.

ДорноговьаймгийнЗамын-Үүддэхсумдундынпрокурорынгазраасшүүгдэгч*******эдхолбогдууланЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн21.12дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзааснааряллахдүгнэлтүйлдэжирүүлсэн Замын-ҮүдсумдахьсумдундынЦагдаагийнхэлтсийнэрүүлжүүлэхбайранд2021оны09дүгээрсарын28-ныөдөриргэн*******адДорноговьаймгийнЗамын-Үүдсумын3дугаарбаг,Үүдийн2-17тоотхашаандбайрлалтайиргэнынэзэмшлийн“Тоёотасай”маркийн“1992УНЭ”улсындугаартайтээврийнхэрэгслийнурдсалхинышилийгхагалсангэххэргийгхүлээлгэхзорилгоортүүнийбиемахбодь,сэтгэлсанаагшаналганзовоожэрүүшүүлттулгасангэхүйлдэлхолбогдолньхэрэгтцугларсаннотлохбаримтаархангалттайнотлогдохгүйбайнагэжүзэжхэрэгсэхгүйболгожшийдвэрлэлээ.Учирнь:

Эрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн16.3дугаарзүйлийн3дахьхэсэгт“Мэдүүлэгөгөгчмэдүүлгийнхэээхсурвалжийгзаажчадаагүйболтухайнмэдүүлэгньдангаараанотлохбаримтболохгүй”гэжзаажээ.

Хохирогч*******ын мөрдөншалгахажиллагаандөгсөн "Чихүниймашинышилхагалчихаадхэргээхүлээ.Хэрэвхэргээхүлээхюмболшуудчамайгявууллаагэхэдбитүүндхандан"Бияахаараахийгээгүйхэргээхүлээхёстойюм"гэхэдтэрээр"Чиугаасаахэрэгхийсэнюмчиньхүлээхгүйгээдяахюм"гэжхэлсэнбабиезасахөрөөрүүороходцагдааминийзүүнгуяхэсэгтхөлөөрөөөшиглөжгазарунагаасан,мөнгарынархэсгээрминийбаруунхацархэсэгт1удаацохисон,зүүнхацархэсэгт1удааалгадсан.Мөнтэрээрминийзүүнгархэсэгтцохиж,гараабарихүеднуруухэсэгтнийтдээ8-9удаацохисон”гэхмэдүүлгийгдавхарнотолсоннотлохбаримтхэрэгтавагдаагүйбөгөөдхохирогч*******ньмэдүүлгийнхэээхсурвалжийгзаажчадаагүйбайна.

 Эрүүгийнхуулийнтусгайангийн21.12дугаарзүйлдзаасан“Эрүүшүүлттулгах”гэмтхэргийндиспозицшинжийгхуультогтоогч“Төрийналбанхаагчтайлбар,мэдүүлэгавах,хэрэгхүлээлгэх,ялшийтгэлоногдуулах,ялгаварлахзорилгоорөөрөө,эсхүлбусадэтгээдийгхатгаж,зөвшөөрөлолгож,эсхүлбусадбайдлаартухайнүйлдлийгхийхийгзөвшөөрчбайгаагааилэрхийлжбусдынбиемахбод,сэтгэлсанаагшаналганзовоосон”гэжхуульчилснаасгаднаМонголулсыннэгдэнорсон“Эрүүдэншүүхболонбусадхэлбэрээрхэрцгий,хүнлэгбусаарбуюухүнийнэртөрийгдоромжлонхарьцажшийтгэхийнэсрэгконвенц”-д “Эрүүдэншүүхгэжхэннэгэнхүнбуюугуравдахьэтгээдээсмэдээсэлт,мэдүүлэгавах,тухайнхүнбуюугуравдахьэтгээдийнүйлдсэнбуюусэрдэгдсэнхэрэгтшийтгэх,айлгансүрдүүлэх,шахалтүзүүлэх,аливаабайдлааралагчлахзорилгоортөрийналбантушаалтан,албанүүрэггүйцэтгэжбуйбусадхүнийөдөөнхатгалт,ил,далдзөвшөөрлөөртухайнхүнбуюугуравдахьэтгээдийнбиемахбод,сэтгэлсанаагхүчтэйшаналганзовоохаливаасанаатайүйлдлийгхэлнэ”гэжтустустодорхойлсонбайна.

 Шүүгдэгч*******ийнхохирогч*******ыгзодожбиеднь3-4тоонышархгэмтэлүүсгэснийгхэрэгхүлээлгэхзорилгоорхохирогч*******ынбиемахбод,сэтгэлсанаагшаналганзовоосонгэжүзэхүндэслэлгүйбайна.ӨөрөөрхэлбэлЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн21.12дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзаасан“Эрүүшүүлттулгах”гэмтхэргийнсувьективталыншинжийгбүрэнагуулаагүйбөгөөдхохирогчийгэрүүлжүүлэхявцдаа  хүнийэрх,эрхчөлөөгхүндэтгэх,хүнлэгэнэрэнгүйёсыгэрхэмлэх,үйлчлүүлэгчэтгээдтэйхүнлэгбусхарьцажхохирогчийнбиедгэмтэлучруулсанньтогтоогдожбайна.

 Улсыняллагчяллахдүгнэлтэндээ“шүүгдэгч*******ийгхэрэгхүлээлгэхзорилгоорбусдынбиемахбодь,сэтгэлсанаагшаналганзовоожэрүүшүүлттулгасан”гэжяллажээ.Эрүүгийнболонзөрчлийнхэрэггэдгийгтухайнхуулийнальнэгзүйлзаалтаарэрүүгийнболонзөрчлийнхэрэгүүсгэхтогтоолгаргаж,хэргийндугааравчмөрдөншалгахажиллагааявуулжбайгаагэрүүгийнболонзөрчлийнхэргийгхэрэггэхболовчцагдаагийнбайгууллагадирүүлсэнгомдол,мэдээллийгхэрэггэжүзэхүндэслэлгүйбайна.

 Цагдаагийнбайгууллагынажилтанхуульдзааснааргэмтхэргийгтүргэншуурхайилрүүлэх,гэмтхэрэгүйлдсэнэтгээдийголжтогтоох эрхтэйхэдий чугэрхэээдлэхдээхэнийгчболоваливаахэлбэрээрхүнлэгбусхэрцгийхандах,нэртөр,алдархүнд,биемахбод,сэтгэлсанаандхохиролучруулахаргахэрэглэхийгхуулиархориглосонбайдаг.

 Шүүгдэгчийнөмгөөлөгч*******шүүххуралдаандЭрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн16.1дүгээрзүйлийн11дэххэсэгтзааснаар1дүгээрхавтастхэргийн113дугаархуудсандавагдсанэдмөрийнбаримтаартооцохтухайпрокурорынтогтоол,мөнхавтасхэргийн114-116дугаархуудсандавагдсандүрсбичлэгийгустгуулахсаналыгхүлээнавахболомжгүйбайна.Нэгэнтхавтастхэрэгтавагдсан нотлохбаримтыгүнэлэх,үнэлэхгүйасуудаляригдахаасустгуулахасуудалбайхгүйюм.

ИймдДорноговьаймгийнЗамын-Үүддэхсумдундынпрокурорынгазраасшүүгдэгч*******эдхолбогдууланЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн21.12дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзааснааряллахдүгнэлтүйлдэжирүүлснийгхэрэгсэхгүйболгож,Эрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн34.14дүгээрзүйлийн2дахьхэсэгтзааснаарсумдундынпрокурорынгазраасшүүгдэгч Эрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн2дахьхэсэгтзааснаарзүйлчилжирүүлснийгхөнгөрүүлэнөөрчилж,Эрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзааснаарзүйлчлэхээршийдвэрлэв.

ДээрхяллахболонцагаатгахталыннотлохбаримтуудыгЭрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуульдзаасаннөхцөлжурмындагууавагдсан,тухайнхэрэгтхамааралтай,нэгньнөгөөгөөдавхарнотолсон,шүүхийншийдвэрийнүндэсболсонхуульёснынотлохбаримтуудгэжүзсэнболно.

Хохирлынталаар

Хохирогч*******ньмөрдөншалгахажиллагааныявцадэмчилгээнийболонбусадзардалд700,000төгрөгийгнэхэмжилсэнбөгөөд2-рхавтастхэргийн37,38-рхуудсанд382,000төгрөгнийбаримтөгсөнбайна.Угбаримтуудааснотлохбаримтыншаардлагахангасан2021оны09сарын29-нийөдөравсанэм,тарианыүнэ22,300төгрөг,мөнөдөравсангарынсойлтныүнэ8,800төгрөг.бүгд31,100төгрөгийггаргуулжбусадонсар,өдөр,юухудалдажавсанньтодорхойгүйE-баримтууд нотлохбаримтыншаардлагахангахгүйбайхтулхэрэгсэхгүйболгохньзүйтэйбайна.

Хохирогчийнөмгөөлөгчийншүүххуралдаандгаргажөгсөнурдньхэргийнматериалтайтанилцахзорилгоорөмгөөлөгчидтөлсөн200,000төгрөг,өмгөөлөгчидтөлсөн100,000төгрөг,өмгөөлөгч*******дтөлсөн өмгөөллийнхөлс2,500,000төгрөг,өмгөөлөгч*******ын2023оны01сарын23-ныөдөрУлаанбаатараасЗамын-Үүдэдиржбуцсанымашиндхийсэнтүлшнийүнэ250,000төгрөг,2023оны01сарын15-16-ндөмгөөлөгч*******ынУлаанбаатараасиржхэргийнматериалтайтанилцахадирсэнмашинытүлшнийүнэ243,434төгрөг,нийт3,293,434төгрөгийгхэрэгсэхгүйболгохньзүйтэйбайна.Учирнь:эдгээрөмгөөллийнхөлстэйнотлохбаримтуудньгэмтхэргийнулмаасучирсаншуудхохиролбишбөгөөдхохирогчньөмгөөлөгчавахэсэхньөөрийнэрхийнасуудалюм.

Мөнхохирогч*******ынУлаанбаатархотявжэгэмясандхийлгэсэнимрайзурагавахуулахадтөлсөн300,000төгрөг,Улаанбаатархотодбуудалдхоносонзардал150,000төгрөг,2023оны01сарын20-ныөдөрбиеээмнэлэгтүзүүлэхээрУлаанбаатархотявахдаамашиндхийсэнтүлшнийүнэ213,832төгрөг,мөн01сарын22-ныөдөрУлаанбаатархотоосЗамын-Үүдэдирсэнмашинытүлшиндзарцуулсан190,000төгрөгнийт853,832төгрөгийгхэрэгсэхгүйболгов.Хохирогчийнэгэмясныясургалтынзэргийгтогтоолгохзорилгоорзурагавахуулсанболохнь2-рхх-ийн93дугаархуудсандавагдсандүрсоношилгооны шинжилгээнийхариугэхбаримт,шинжээчэмчийншүүххуралдаандөгсөн“хохирогчийнэгэмясныясургалтынзэрэгньшүүгдэгчийнхохирогчидучруулсангэмтэлтэйхолбоогүй”гэхмэдүүлгээртогтоогдожбайгаатулхохирогчийнэгэмясныясургалтньшүүгдэгчийнбуруутайүйлдлээсхохирогчидучирсангэмтэлтэйшалтгаантхолбоогүйбайна.

Мөнхохирогчньгар,мөрөндөөгэмтэлавсаныулмаас2саражилгүйбайсанхугацааныорлогосарддунжаар15,641,743төгрөголдогбайсанба2сарынолохёстойорлого31,283,486төгрөгийгхэрэгсэхгүйболгожшийдвэрлэв.Хэдийгээрхохирогчийгорлогоолдогбайсныгүгүйсгэхгүйчхохирогч*******ньорлогоолдогтухайгаататварыналбандбүртгүүлж,хэдэнтөгрөгнийорлогоолжхэдэнтөгрөгнийтатвартөлжбайсанталаарнотлоогүй.МөнДоржгэххүниймашиныгямаргэрээ,хэлцлийнүндсэндээрхэдийнээсхэдийнийхооронджолоодожбайсанньтодорхойгүйбайна.Иймд хохирогчийннэхэмжлэлээс31,100төгрөгийннэхэмжлэлийгхангаж,нэхэмжлэлийншаардлагаас36,099,652төгрөгийгхасажхэрэгсэхгүйболгохооршийдвэрлэв.Хохирогчньцаашидгарахэмчилгээнийзардлаанотлохбаримтаабүрдүүлжиргэнийжурмаарнэхэмжлэхэрхтэйгболно.

ШүүгдэгчидхүлээлгэхЭрүүгийнхариуцлагынталаар:

Шүүхээсшүүгдэгч*******ийгЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн1дэххэсэгзаасанхүнийэрүүлмэндэдхөнгөнхохиролсанаатайучруулсангэмтхэрэгүйлдсэнгэмбуруутайдтооцсонтулэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэххуульзүйнүндэслэлтэйбайна. 

Шүүгдэгч*******ньэнэхэрэгтцагданхоригдсонхоноггүй,битүүмжлэгдсэнэдхөрөнгөгүй,иргэнийбаримтбичигньшүүхэдирээгүй,түүнээсгаргуулахэрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхажиллагаанызардалгүйболохыгтустусдурдав.

Шүүгдэгч*******ньтохиолдлыншинжтэйнөхцөлбайдлынулмаасанхудаагэмтхэрэгүйлдсэннь Эрүүгийнхуулийнерөнхийангийн6.5дугаарзүйлийн1.1-дзаасанэрүүгийнхариуцлагыгхөнгөрүүлэхнөхцөлбайдалболохбөгөөдмөнхуулийнерөнхийангийн6.6дугаарзүйлзаасанэрүүгийнхариуцлагыгхүндрүүлэхнөхцөлбайдалтогтоогдсонгүй.

 Эрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн21.5дугаарзүйлийн6дахьхэсэгтзааснаархэрэгтэдмөрийнбаримтаархураагдажирсэнНрцагаансааралөнгийнDVD-Rдиск,НрулаанөнгийнDVD-Rдиск,НР4GBтөмөрфлашдискзэргийгхэрэгхадгалаххугацаандхэрэгтхадгалахааршийдвэрлэв.

Эрүүгийнхуулийнерөнхийангийн1.3дугаарзүйлийн1дэххэсэгт“Эрүүгийнхариуцлаганьтухайнхүн,хуулийнэтгээдийнүйлдсэнгэмтхэрэг,гэмтхэргийннийгмийнаюулыншинжчанар,хэрхэмжээ,гэмбуруугийнхэлбэрттохирсон байна”гэжзаасанбайна.

Шүүгдэгч*******эдэрүүгийнялоногдуулахдаагэмтхэрэгүйлдсэнхэргийннөхцөлбайдал,нийгмийнаюулыншинжчанар,хэрхэмжээзэргийгхаргалзантүүнд600/зургаанзуун/нэгжтэйтэнцэххэмжээнийбуюу600,000/зургаанзуунмянга/төгрөгөөрторгохялааршийтгэж,торгуулийнялыгхэсэгчлэнтөлүүлэхшаардлагагүйгэжүзэв.

Шүүгдэгч*******эдхорихоосөөртөрлийнялоногдуулсантултүүндурьдавсанхувийнбаталгаагаргахтаслансэргийлэхаргахэмжээгхэвээрүргэлжлүүлэхньзүйтэйбайна.

МонголУлсынЭрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн36.2дугаарзүйлийн1-4,36.6,36.7,36.8,36.10дугаарзүйлүүдийгтустусудирдлагаболгонТОГТООХнь:

1.Эрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн1.5дугаарзүйлийн1.1,34.19дүгээрзүйлийн1.1-дзааснаарсумдундынпрокурорынгазраасшүүгдэгчЖовогт******* -д Эрүүгийн хуулийнтусгайангийн21.12дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзааснааряллахдүгнэлтүйлдэжирүүлснийгхэрэгсэхгүйболгосугай.

2.Эрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн34.14дүгээрзүйлийн2дахьхэсэгтзааснаарсумдундынпрокурорынгазраасшүүгдэгч Жовогт*******эдЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн2дахьхэсэгтзааснаарзүйлчилжирүүлснийгхөнгөрүүлэнөөрчилж,Эрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзааснаарзүйлчилсүгэй.

3.ШүүгдэгчЖовогт*******ийгЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн1дэххэсэгзаасанхүнийэрүүлмэндэдхөнгөнхохиролсанаатайучруулсангэмтхэрэгүйлдсэнгэмбуруутайдтооцсугай.

4.МонголУлсынЭрүүгийнхуулийнтусгайангийн11.6дугаарзүйлийн1дэххэсэгтзааснааршүүгдэгчЭрдэнэпүрэвийнийг 600/зургаанзуун/нэгжтэйтэнцэххэмжээнийбуюу600,000/зургаанзуунмянга/төгрөгөөрторгохялааршийтгэсүгэй.

5.Эрүүгийнхуулийнерөнхийангийн5.3дугаарзүйлийн4,5дахьхэсэгтзааснааршүүгдэгч*******ньторгуулийнялыгшүүхээстогтоосонхугацаандбиелүүлээгүйболшүүхбиелэгдээгүйторгохялынарвантаваннэгжтэйтэнцэххэмжээнийтөгрөгийгнэгхоногоортооцож,хорихялаарсолихыгмэдэгдсүгэй.

 6.Шүүгдэгч*******ньэнэхэрэгтцагданхоригдсонхоноггүй,  битүүмжлэгдсэнэдхөрөнгөгүй,иргэнийбаримтбичигньшүүхэдирээгүй,түүнээсгаргуулахэрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхажиллагаанызардалгүйболохыгтустусдурдсугай.

7. Иргэнийхуулийн497дугаарзүйлийн497.1,505дугаарзүйлийн505.1-дзааснааршүүгдэгч*******ээсбусдынэрүүлмэндэдгэмхоручруулсаныэмчилгээнийзардалд31,100/гучиннэгэнмянга,нэгзуун/төгрөгийггаргуулж,хохирогч*******адолгож,нэхэмжлэлийншаардлагаас36,099,652/гучинзургаансая,ерэнесөнмянга,зургаанзуунтавинхоёр/төгрөгийгхасажхэргэсэхгүйболгож,хохирогчньцаашидгарахэмчилгээнийзардлааиргэнийжурмааржичнэхэмжлэхэрхтэйгдурдсугай.

8.Эрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн21.5дугаарзүйлийн6дахьхэсэгтзааснаархэрэгтэдмөрийнбаримтаархураагдажирсэнНрцагаансааралөнгийнDVD-Rдиск,НрулаанөнгийнDVD-Rдиск,НР4GBтөмөрфлашдискзэргийгхэрэгхадгалаххугацаандхэрэгтхадгалсугай.

9.Шийтгэхтогтоолуншинсонсгосноорхүчинтэйболохбахуулийнхүчинтөгөлдөрболоххүртэлхугацаандшүүгдэгч*******эдурдавсанхувийнбаталгаагаргахтаслансэргийлэхаргахэмжээгхэвээрүргэлжлүүлсүгэй.

10.Эрүүгийнхэрэгхянаншийдвэрлэхтухайхуулийн38.2дугаарзүйлийн1-тзааснаарпрокурор,дээдшатныпрокурор,шүүгдэгч,хохирогч,өмгөөлөгчнаршийтгэхтогтоолыг эсзөвшөөрвөл өөрөөгарданавснаасхойш,эсхүлэнэхуулийн11.9дүгээрзүйлдзаасныдагуу хүргүүлснээсхойш14хоногийндоторДорноговьаймгийнЭрүү,Иргэнийхэргийндавжзаалдах шатнышүүхэд давжзаалдахгомдолгаргах,эсэргүүцэлбичихэрхтэйгдурдсугай.

             ДАРГАЛАГЧ, ШҮҮГЧ                               Д.Ц